Icon/Greenline Created with Sketch.

Informacje dla klientów oraz ogólne warunki umów

unitedprint.com Polska Sp. z.o.o.

A. Informacje dla Klientów


I. Informacje dotyczące oferenta


unitedprint.com Polska Sp. z.o.o.

ul. Grabary 56

61-758 Poznań


Dyrektor: Ali Bazooband

Sąd rejestrowy:

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy KRS

KRS: 0000265660

NIP: PL 5213407567

REGON: 140680041

Kapitał zakładowy: 263.500,00 zł


Komunikacja

ServiceCall 22 204 35 90

nr faksu: 22 204 35 95

e-mail: support@print24.pl

internet: print24.pl


II. Informacje o prawie odstąpienia od umowy


Konsumentom przysługuje poniższe prawo odstąpienia od umowy:


Pouczenie o prawie odstąpienia


Jeśli są Państwo konsumentem, a umowa nie dotyczy wydruków wyprodukowanych według specyfikacji, to mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:


1) dla umowy, w wykonaniu której unitedprit wydaje rzecz, będąc zobowiązanym do przeniesienia jej własności - w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy,


2) dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować

unitedprint.com Polska Sp. z.o.o.

ul. Grabary 56

61-758 Poznań

Telefaxnummer: 22 204 35 95

E-Mail: support@print24.pl


o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z formularza odstąpienia od umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszych informacji i ogólnych warunków umów, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia

W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli złożyli Państwo oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przyjęliśmy Państwa ofertę, oferta przestaje wiązać. Zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. W przypadku umów zobowiązujących do przeniesienia własności rzeczy możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Jeśli chodzi o rzeczy możliwe do odesłania w zwykły sposób pocztą proszę odesłać nam rzecz lub przekazać ją osobie upoważnionej przez nas do odbioru niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dnia od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeśli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Jeśli chodzi o rzeczy, które ze względu na ich charakter nie mogą być odesłane w zwykły sposób pocztą, to ich odbioru dokonamy na nasz koszt. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

W chwili odstąpienia przez Państwa od umowy wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Państwa, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez nas lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z nami. Nie ponoszą Państwo kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów związanych z wybranym przez Państwa sposobem dostarczenia rzeczy innym niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas.

W przypadku dostawy wydruków wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta, konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy (art. 38 pkt 3 ustawa o prawach konsumenta - Dz.U. Nr z 2014 r., poz. 827, dalej – Ustawa).

Prawo do odstąpienia nie przysługuje przedsiębiorcom oraz osobom prawnym prawa publicznego.

Koniec pouczenia o prawie odstąpienia


III. Informacje o czynnościach technicznych składających się na procedurę zawarcia umowy


Umowa pomiędzy Państwem a unitedprint.com Polska Sp. z.o.o. jest zawarta przez wybranie przez

Państwa na portalu print24.pl i zaprojektowanie druków zgodnie z Państwa preferencjami, względnie przez wybranie druków i artykułów poligraficznych i wprowadzenie danych niezbędnych do złożenia zamówienia. Przy pomocy odpowiedniego przycisku mogą Państwo zapoznać się z opisem produktu i go wydrukować. Ceny podawane są w każdym przypadku dla indywidualnie wybranego produktu. Niewiążącą ofertę mogą Państwo wydrukować posługując się odpowiednim przyciskiem. Na stronie zawierającej podsumowanie zamówienia, wyświetlającej się pod sam koniec procesu jego składania, mogą Państwo jeszcze raz staranie sprawdzić podane cechy i dane. Po dokonaniu takiego starannego sprawdzenia wszystkich danych mogą Państwo złożyć odpłatne zamówienie naciskając przycisk „Kupuję”.

Aż do chwili naciśnięcia przycisku „Kupuję“ mogą Państwo przerwać składanie zamówienia w każdym momencie po prostu zamykając okno.

Otrzymanie przez nas zamówienia zostanie niezwłocznie potwierdzone po jego przyjęciu za pośrednictwem email. Do wiążącego zawarcia umowy dochodzi w stosownych przypadkach z chwilą przyjęcia zamówienia przez nas i przesłania

potwierdzenia za pośrednictwem email.


IV. Informacje o umowie


Językiem umowy jest wyłącznie język polski. Spółka unitedprint.com Polska Sp. z.o.o. realizuje dostawy wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Szczegóły dotyczące obowiązków umownych oraz rękojmi za wady uregulowane zostały w ogólnych warunkach umów unitedprint.com Polska Sp. z.o.o..


V. Czynności techniczne składające się na procedurę zawarcia umowy


Umowa pomiędzy Państwem a unitedprint.com Polska Sp. z.o.o. dochodzi do skutku w drodze wybrania przez Państwa na portalu print24.pl i zaprojektowania wydruków zgodnie z Państwa preferencjami, względnie wybrania druków i artykułów poligraficznych i wprowadzenia danych niezbędnych do złożenia zamówienia.

Na stronie zawierającej podsumowanie zamówienia, wyświetlającej się pod sam koniec procesu składania zamówienia, można jeszcze raz starannie sprawdzić podane cechy i dane, a po starannym sprawdzeniu wszystkich danych złożyć odpłatne zamówienie naciskając przycisk „Kupuję”.

Aż do chwili naciśnięcia przycisku „Kupuję“ można przerwać składanie zamówienia w każdym momencie zamykając po prostu okno. Przed naciśnięciem przycisku „Kupuję” należy zaakceptować niniejsze Informacje dla Klienta oraz Ogólne Warunki Umów spółki unitedprint.com Polska Sp. z.o.o., zaznaczając pole „Akceptuję”. Przed naciśnięciem przycisku „Kupuję” istnieje możliwość zapisania na komputerze niniejszych Informacji dla Klienta oraz ogólnych warunków umów spółkiunitedprint.com Polska Sp. z.o.o.

Szczegóły dotyczące płatności i dostawy określa się pod koniec procesu składania zamówienia w drodze wyboru odpowiedniej formy płatności i dostawy. W przypadku wybrania polecenia zapłaty stronę Polecenie zapłaty dla banku należy wydrukować, wypełnić i podpisać, a oryginał przesłać do nas. Towar zostanie wysłany dopiero po otrzymaniu przez nas kompletnie wypełnionego, podpisanego oryginału formularza.

Otrzymanie przez nas zamówienia zostanie niezwłocznie potwierdzone po jego przyjęciu za pośrednictwem wiadomości email. Do wiążącego zawarcia umowy dochodzi w stosownych przypadkach z chwilą przyjęcia zamówienia przez nas i przesłania potwierdzenia w formie email.

Gromadzimy dane dotyczące zamówienia oraz Państwa dane osobowe w celach związanych z realizacją umowy. W email zawierającym potwierdzenie złożenia przez Państwa zamówienia prześlemyinformacje o wszystkich okolicznościach związanych z zawarciem i wykonaniem umowy, o gromadzonych danych dotyczących zamówienia, niniejsze Informacje dla Klienta i ogólne warunki umów unitedprint.com Polska Sp. z.o.o. w email. Ten email mogą Państwo zapisać na komputerze by mieć do niego dostęp w dowolnie wybranym momencie. Ponadto dane dotyczące zamówienia oraz dane osobowe są dostępne w każdej chwili w naszej Strefie Klienta. Tekst umowy nie jest zapisywany w zakresie wykraczającym poza wyżej opisany.


VI. Postępowanie reklamacyjne


Reklamacje dotyczące dostarczonego towaru oraz reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy zgłaszać pod adresem support@print24ing.pl lub unitedprint.com Polska Sp. z.o.o., ul. Grabary 56, 61-758 Poznań.

W reklamacji należy podać jak najwięcej informacji dotyczących okoliczności wykrycia wady, terminu, w jakim to nastąpiło oraz samej wady.

Unitedprint.com ustosunkuje się do reklamacji w formie takiej, w jakiej została złożona reklamacja, na adres, z którego nadeszła reklamacja w terminie 28 dni, jak również poinformuje o dalszym trybie postępowania.


VII. Informacje o Państwa danych


Dane osobowe, podane przez Państwa w związku z zamówieniem towarów (jak np. nazwisko, adres, dane płatnicze) są wykorzystywane przez nas wyłącznie w celu wykonania umowy. Złożone zamówienie realizowane jest przez naszą spółkę – matkę, unitedprint.com Polska Sp. z.o.o., Friedrich-List-Straße 3, 61-758 Poznań, dlatego też dane podane w ramach procesu składania zamówienia przekazujemy jak powyżej.

Nasze towary doręczane są przez Deutscher Paket Dienst (DPD), DB Schenker i DHL. Firma kurierska otrzymuje Państwa dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji dostawy towarów. W celu sprawdzenia zdolności kredytowej zwracamy się, względnie spółka unitedprint.com Polska Sp. z.o.o. zwraca się z zapytaniem do W przypadku posiadania przez nas uzasadnionego interesu przekazujemy Schufa negatywne informacje kredytowe, w szczególności o niezgodnym z umową postępowaniu. Dodatkowe regulacje w tym przedmiocie odnajdą Państwo w naszych o.w.u. Jeżeli nie chcą Państwo otrzymywać w przyszłości informacji o nowych produktach i innych nowościach w naszej ofercie pomimo odpowiedniego wyboru lub odpowiednich wskazówek, to mogą to Państwo określić podczas rejestracji, wprowadzić odpowiednie zmiany w ustawieniach Profilu Klienta lub korzystając z odpowiedniej opcji, która jest dostępna w każdym otrzymanym od nas email. Ponadto mogą Państwo zwrócić się do nas z zapytaniem w przedmiocie gromadzonych przez nas danych osobowych, dokonać ich zmiany lub nakazać ich usunięcie. Nie wiąże się to z ponoszeniem jakichkolwiek dodatkowych kosztów za wyjątkiem tych, które obowiązani są Państwo uiścić na rzecz dostawcy usług internetowych za wysłanie email. Zgodnie z u.o.d.o. (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.)przysługuje Państwu jako osobie bezpośrednio zainteresowanej prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu lub przekazywaniu Państwa danych w celach reklamowych. Oprócz tego dysponują Państwo prawem do uzyskania informacji oraz do sprostowania, zablokowania i usunięcia danych osobowych gromadzonych w naszych zasobach z zachowaniem określonych warunków.

W razie zaistnienia pytań dotyczących ochrony danych prosimy o kontakt z panem Dr. Sebastian Kraska.

unitedprint.com Polska Sp. z.o.o.

Dr. Sebastian Kraska.

ul. Grabary 56

61-758 Poznań

ServiceCall: 22 204 35 90

e-mail: support@print24.pl


VIII. Zapisywanie


Niniejsze informacje dla Klienta oraz Ogólne Warunki Umów spółki unitedprint.com Polska Sp. z.o.o. można trwale zapisać na komputerze, a pliki w każdej chwili otworzyć. Do otwarcia pliku wymagany jest program do edycji plików tekstowych.


B. Ogólne Warunki Umów


§ 1 Postanowienia ogólne

(1) Firma unitedprint.com Polska Sp. z.o.o., ul. Grabary 56, 61-758 Poznań (zwana w dalszej części unitedprint.com) oferuje za pośrednictwem portalu internetowego print24.pl wydruki zgodnie z preferencjami Klienta, druki oraz artykuły poligraficzne dla konsumentów, przedsiębiorców oraz osób prawnych prawa publicznego.

(2) Niniejsze Ogólne Warunki Umów znajdują zastosowanie do wszystkich zamówień składanych za pośrednictwem portalu internetowego print24.pl. Obowiązują one w transakcjach handlowych z podmiotami niebędącymi konsumentami, także w odniesieniu do wszystkich przyszłych stosunków umownych oraz w przypadkach gdy brak jest wyraźnego odesłania do nich. Niezgodne z niniejszymi ogólne warunki umów Klientów lub osób trzecich nie będą znajdowały zastosowania także w przypadku braku wyraźnego sprzeciwu ze strony unitedprint.com w indywidualnym przypadku. Odpowiedź unitedprint.com na pismo Klienta lub osoby trzeciej, zawierające ich ogólne warunki handlowe lub zawierające odesłanie do takich warunków, nie oznacza zgody na ich stosowanie.


§ 2 Definicje pojęć


W rozumieniu niniejszych ogólnych warunków umow:

1. „wydruki według preferencji Klienta“ to wydruki zaprojektowane samodzielnie przez zamawiającego przy pomocy dostępnych na portalu internetowym print24.pl opcji projektowania, jak np. wizytówki, ulotki, pocztówki i plakaty;

2. „druki“ stanowią materiały zadrukowane w sposób i na podstawie projektu zaproponowanego zamawiającemu;

3. „artykuły poligraficzne“ oznaczają towary i przedmioty używane do druku, jak np. papier, farby, laki;

4. „konsument“ oznacza, zgodnie z art. 221 kodeksu cywilnego osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

5. „przedsiębiorca“ oznacza, zgodnie z Art. 431 kodeksu cywilnego, każdą osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną, o której mowa w art. 331 § 1 kodeksu cywilnego, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;

7. „świadczenie“ oznacza świadczenie wszelkiego rodzaju, w szczególności usługi i dzieła oraz dostawy i dostawy dzieła;

8. print24.pl to ogół stron internetowych z ofertą unitedprint.com, w szczególności strony internetowe dostępne pod adresem print24.pl;

9. „rejestracja“ to zgłoszenie do nieograniczonego w czasie korzystania z print24.pl w drodze założenia konta klienta;

10. „login gościa“ oznacza zgłoszenie ograniczonego w czasie – tylko na czas realizacji danego zamówienia – korzystania z print24.pl bez zakładania Konta Klienta;

11. „hasło“ oznacza określoną przez Klienta kombinację liczb i / lub liter, umożliwiającą składanie zamówienia za pośrednictwem print24.pl po pomyślnie zakończonej rejestracji lub przy użyciu loginu gościa w połączeniu z adresem poczty elektronicznej;

12. „Konto Klienta“ oznacza konto użytkownika należące do Klienta, do którego Klient ma dostęp po wprowadzeniu adresu poczty elektronicznej oraz hasła;

13. „screenproof“ oznacza cyfrowy podgląd wydruku przygotowanych i zaakceptowanych do druku plików, a tym samym zbliżona kolorystycznie symulacja ostatecznego wydruku;

14. „paperproof“ oznacza wygenerowany cyfrowo, zgodnie ze standardem jakości DIN ISO 12647, wydruk plików przygotowanych i zaakceptowanych do wydruku;

15. „dni robocze“ oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy;

16. „zwykłe godziny pracy“, poniedzialek-piatek od 9-18 godz.


§ 3 Rejestracja i login gościa


(1) Korzystanie z usług unitedprint.com jest możliwe dopiero po dokonaniu rejestracji lub po uzyskaniu loginu gościa na print24.pl. Rejestracja odbywa się w drodze wprowadzenia wymaganych danych w przeznaczonym do tego formularzu online. Rejestracja zostaje zakończona po przyciśnięciu przycisku „Zakończ rejestrację“. Z chwilą ukończenia rejestracji utworzone zostaje stałe Konto Klienta. Posługując się loginem gościa Klient może korzystać z usług unitedprint.com bez konieczności dokonywania rejestracji. Login gościa Klient otrzymuje, podając adres poczty elektronicznej, który będzie aktualny przez cały okres realizacji jego zamówienia. W przypadku składania kolejnych zamówień przy użyciu loginu gościa, dane Klienta należy wprowadzić ponownie.

(2) unitedprint.com jest uprawniony do odmowy rejestracji lub przydzielenia loginu gościa bez wskazywania powodu.


§ 4 Komunikacja z Klientem


(1) Zasadą jest, że komunikacja pomiędzy unitedprint.com a Klientem odbywa się za pośrednictwem email. Dlatego też Klient jest szczególnie zobowiązany do zapewnienia poprawnego działania funkcji odbioru email. Najpóźniej w momencie składania zamówienia Klient powinien podać swój aktualny adres poczty elektronicznej i sprawdzać pocztę otrzymaną na ten adres pocztowy. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego informowania unitedprint.com o każdej zmianie tego adresu. Klient nie powinien wprowadzać zmian w ustawieniach programu do obsługi poczty elektronicznej lub w ustawieniach samej skrzynki pocztowej uniemożliwiających odbiór wiadomości lub mogących powodować, że Klient nie zapozna się z odebranymi wiadomościami, ponieważ np. zostaną one umieszczone w folderze spam. Obowiązek zapewnienia odbioru email na wskazanej skrzynce email spoczywa na Kliencie.

(2) Niezależnie od powyższego dopuszczalna jest komunikacja w formie pisemnej, ustnie lub telefonicznie.


§ 5 Zawarcie umowy


(1) W celu złożenia zamówienia Klient wybiera w pierwszej kolejności indywidualny produkt, określa w przypadku wydruków zgodnie z własnymi preferencjami projekt przy pomocy dostępnej na portalu internetowym print24.pl opcji projektowania, wypełnia następnie online wyświetlające się formularze, sprawdza poprawność swoich danych na ostatniej stronie z podsumowaniem zamówienia i kończy proces składania zamówienia za pomocą przycisku „Kupuję”. Z chwilą zakończenia procesu składania zamówienia Klient składa wiążącą go ofertę.

(2) Klient jest związany ofertą do końca drugiego dnia roboczego następującego po dniu złożenia oferty. Po pomyślnym wysłaniu zamówienia Klient otrzymuje email zawierający potwierdzenie otrzymania zamówienia przez unitedprint.com oraz wszelkie niezbędne informacje o zamówieniu oraz o produkcie. Email z potwierdzeniem nie stanowi jeszcze przyjęcia zamówienia Klienta. Zawarcie umowy, a tym samym umowne zobowiązanie się do określonego świadczenia, ma miejsce wtedy, gdy unitedprint.com wyraźnie przyjmie ofertę wysyłając potwierdzenie przyjęcia zamówienia.

(3) Klient może w każdej chwili przerwać proces składania zamówienia zamykając okno przeglądarki internetowej. Strona z podsumowaniem zamówienia, która wyświetla się tuż przed zakończeniem procesu jego składania, umożliwia Klientowi sprawdzenie jego danych pod kątem ewentualnych błędów i skorygowanie ich za pomocą przycisku „Zmień zamówienie“ w razie stwierdzenia błędu.

(4) Językiem zawarcia umowy jest wyłącznie język polski. Zamówienie zostanie zapisane przez unitedprint.com, przesłane Klientowi wraz z emailem zawierającym potwierdzenie otrzymania zamówienia. Na pisemną prośbę Klienta w przypadku utraty dokumentów dotyczących zamówienia zostaną mu one przesłane pocztą za zwrotem związanych z tym kosztów lub przekazane w emailu.


§ 6 Prawo odstąpienia


Jeśli są Państwo konsumentem, a umowa nie dotyczy wydruków wyprodukowanych według specyfikacji, to mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:


1) dla umowy, w wykonaniu której unitedprit wydaje rzecz, będąc zobowiązanym do przeniesienia jej własności - w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy,


2) dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować

unitedprint.com Polska Sp. z.o.o.

ul. Grabary 56

61-758 Poznań

Telefaxnummer: 22 204 35 95

E-Mail: support@print24.pl


o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z formularza odstąpienia od umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszych informacji i ogólnych warunków umów, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia

W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli złożyli Państwo oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przyjęliśmy Państwa ofertę, oferta przestaje wiązać. Zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. W przypadku umów zobowiązujących do przeniesienia własności rzeczy możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Jeśli chodzi o rzeczy możliwe do odesłania w zwykły sposób pocztą proszę odesłać nam rzecz lub przekazać ją osobie upoważnionej przez nas do odbioru niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dnia od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeśli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Jeśli chodzi o rzeczy, które ze względu na ich charakter nie mogą być odesłane w zwykły sposób pocztą, to ich odbioru dokonamy na nasz koszt. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

W chwili odstąpienia przez Państwa od umowy wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Państwa, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez nas lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z nami. Nie ponoszą Państwo kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów związanych z wybranym przez Państwa sposobem dostarczenia rzeczy innym niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas.

W przypadku dostawy wydruków wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta, konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy (art. 38 pkt 3 ustawa o prawach konsumenta - Dz.U. Nr z 2014 r., poz. 827, dalej – Ustawa).

Prawo do odstąpienia nie przysługuje przedsiębiorcom oraz osobom prawnym prawa publicznego.


§ 7 Świadczenia unitedprint.com


(1) Przedmiot świadczenia, do którego spełnienia unitedprint.com jest zobowiązany, wynika z informacji zawartych na stronach internetowych unitedprint.com, a zwłaszcza ze strony zawierającej podsumowanie zamówienia wyświetlającej się tuż przed zakończeniem procesu składania zamówienia, z potwierdzenia zamówienia oraz – jeśli takie ustalenia miały miejsce - z ustalonych zmian i uzupełnień umowy. Zmiana potwierdzonego zamówienia może nastąpić wyłączenie w drodze zmiany umowy. Prośba Klienta o zmianę stanowi ofertę zawarcia umowy zmieniającej, skierowaną do unitedprint.com. unitedprint.com nie jest zobowiązana do przyjęcia oferty Klienta.

(2) Wykonanie wydruków i druków w ramach druku offsetowego obywa się zgodnie z opracowanymi przez Forschungsinstitut der grafischen Industrie (FOGRA) wespół z Bundesverband für Druck und Medien (bvdm) oraz zgodnie z określonymi w DIN ISO 12647 standardami dla druku offsetowego z barwami procesowymi (CMYK). Możliwe jest odmienne uzgodnienie w indywidualnym przypadku. Ustala się następujące granice tolerancji: w odniesieniu do wycięcia 1 mm, do zagięcia 1 mm oraz do broszurowania 1 mm.

(3) Dopuszcza się wystąpienie nieznacznych odstępstw kolorystycznych i materiałowych. Dotyczy to również odstępstw kolorystycznych i materiałowych w porównaniu z wcześniejszymi zamówieniami. Takie odstępstwa, które nie powodują zmiany w stosunku do opisu produktu i mieszczą się w granicach ustalonego standardu jakości, tolerancji i odstępstw kolorystycznych mogą wynikać między innymi ze zmiany dostawcy, zmiany materiału lub zmian w procesie produkcji i nie mogą być kwestionowane na podstawie zarzutu odstępstwa od wcześniejszych zamówień Klienta.

(5) Nie stanowi świadczenia i obowiązku unitedprint.com przekazanie danych dotyczących druku niezbędnych do wykonania zlecenia. W tym wypadku chodzi o obowiązek Klienta jako jeden z jego obowiązków współdziałania, chyba że w indywidualnym przypadku uzgodniono odmiennie.

(6) Do każdego artykułu poligraficznego zamieszczony został szczegółowy opis właściwości oraz cech produktu wraz z informacjami dotyczącymi przetwarzania i ewentualnie informacjami na temat bezpieczeństwa. Treść danego opisu produktu stanowi treść umowy w przypadku dokonania zakupu. Z opisami produktów można zapoznać się na stronach internetowych unidetprint.com, bezpośrednio przy ofercie danego produktu lub można je wywołać z koszyka zakupów. Opisy produktów są dostępne na stronach internetowych unitedprint.com także jako zwykłe pliki PDF do wydrukowania. Opisy produktów zawierają również informacje o ustalonych, standardowych w tej branży granicach tolerancji. W przypadku papieru dotyczą one w szczególności ilości, ciężaru, wymiarów i przycięcia. W odniesieniu do granic tolerancji kolorów obowiązują określone w danym opisie produktu warunki i parametry pomiaru.

(7) Termin ważności farb i lak jest z reguły ograniczony w czasie. Farby i laki odznaczają się właściwościami pozwalającymi na ich zastosowanie w większości zwykle wykonywanych procesów poligraficznych. Jeżeli zamierza się je wykorzystać do szczególnych prac na niecodziennych materiałach do zadrukowania lub w rzadko spotykanym celu zastosowania, to zdecydowanie doradzamy wykonanie próby wstępnej, najlepiej w formie małego nakładu wstępnego w celu sprawdzenia, czy farby i laki się do tego celu nadają i są wystarczające do jego osiągnięcia. Dalsze kwestie szczegółowe wynikają z opisu danego produktu.


§ 8 Pliki do druku


(1) unitedprint.com wykonuje wszystkie zamówienia na druk wyłącznie na podstawie przekazanych przez Klienta plików przeznaczonych do wydruku. Pliki te należy przekazywać wyłączne w formacie i ze specyfikacją opisaną w Informacjach dla Klienta w zakładce „Pliki do wydruku“. Jeżeli format plików lub specyfikacja różni się od wskazanych, to nie możemy zagwarantować druku wolnego od usterek. Klient jest zobowiązany do posiadania kopii zapasowych plików do wydruku, ponieważ po wykonaniu wydruków pliki są usuwane.

(2) W odniesieniu do treści wydruków Klient zobowiązuje się do nieprzesyłania do unitedprint.com treści pornograficznych, skrajnie prawicowych lub skrajnie lewicowych, rasistowskich, dyskryminujących, deprawujących młodzież, gloryfikujących przemoc lub niezgodnych z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku naruszenia przez Klienta tego obowiązku unitedprint.com jest uprawniony do wypowiedzenia umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia. Pozostałe prawa i roszczenia pozostają nienaruszone.

(3) Klient jest zobowiązany do starannego sprawdzenia plików przeznaczonych do wydruku jeszcze przed ich przesłaniem do unitedprint.com pod kątem spełniania przez nie wyżej opisanych wymogów. Jeżeli przeciwko unitedprint.com zostanie wszczęte jakiekolwiek postępowanie przez innych Klientów, inne osoby trzecie lub przez organy państwa z powodu naruszenia ich praw w związku z niezgodnością z prawem wydruków dostarczonych przez Klienta / lub wytworzonych przez unitedprint.com w oparciu o informacje od Klienta, to Klient zobowiązuje się do zwolnienia unitedprint.com ze wszystkich roszczeń wynikających z naruszenia praw osób trzecich – niezależnie od podstawy prawnej i faktycznej – i do poniesienia stosownych kosztów, które powstaną po stronie unitedprint.com na skutek dochodzenia od niego roszczeń z powodu stanu niezgodnego z prawem lub wskutek usuwania tego stanu. Dotyczy to w szczególności naruszenia praw autorskich, praw ochronnych do znaków towarowych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz innych praw własności intelektualnej osób trzecich i obejmuje w szczególności odpowiednie koszty związane z obroną praw unitedprint.com (wynagrodzenie adwokata w umownej oraz opłaty sądowe w ustawowej wysokości). Zwolnienie odnosi skutek – jako umowa na rzeczosoby trzeciej – również w stosunku do osób, z których pomocą unitedprint.com wykonał zobowiązanie, jak również osób, którym powierzył jego wykonanie. Wszelkie dalej idące prawa oraz roszczenia o naprawienie szkody przysługujące unitedprint.com pozostają nienaruszone. Klientowi przysługuje prawo do wykazania, że unitedprint.com w rzeczywistości nie poniósł żadnych kosztów lub poniósł koszty w niższej wysokości. Powyższe obowiązki nie dotyczą Klienta w przypadku, gdy Klient nie ponosi odpowiedzialności za dane naruszenie prawa.


§ 9 Sprawdzenie plików przeznaczonych do wydruku przez unitedprint.com


(1) unitedprint.com jest zobowiązany do sprawdzenia plików przeznaczonych do wydruku tylko w zakresie określonym w informacjach unitedprint.com w ramach procesu składania zamówienia (tzw. „sprawdzenie plików”). O stwierdzonej nieprawidłowości plików przeznaczonych do wydruku unitedprint.com informuje Klienta. W takim przypadku Klient jest zobowiązany do zezwolenia unitedprint.com na zmodyfikowanie plików pod kątem możliwości ich wydrukowania lub do dostarczenia poprawnych plików przeznaczonych do wydruku, lub do zezwolenia na wydrukowania plików zawierających błędy.

(2) unitedprint.com nie przeprowadza dalej idącego sprawdzenia plików przeznaczonych do wydruku. Ryzyko ewentualnych wad wydruków na skutek błędów w plikach przeznaczonych do wydruku spoczywa w związku z tym wyłącznie na Kliencie.

(3) unitedprint.com jest uprawniony, ale nie zobowiązany do sprawdzenia treści pod kątem zakazu określonego w § 8 ustęp 2.


§ 10 Konwersja, tryb koloru przy użyciu plików Klienta przeznaczonych do wydruku, tryb koloru przy zastosowaniu plików freedesign przeznaczonych do wydruku


(1) unitedprint.com nie jest zobowiązany do przekonwertowania plików przeznaczonych do wydruku z formatu innego niż ustalony. Jeżeli jednak w indywidualnym przypadku Strony uzgodnią takie przekonwertowanie, to jest ono wykonywane na ryzyko własne Klienta. Z procesem przekonwertowania wiąże się zwykle ryzyko utraty plików lub zmiany obrazu w porównaniu z formatem wyjściowym.

(2) Pliki Klienta przeznaczone do wydruku są przetwarzane w inny niż podany tryb koloru CMYK na ryzyko własne Klienta. Podczas przetwarzania plików RGB lub profili kolorów ICC dochodzi zwykle do zmiany kolorów w porównaniu z oryginałem.

(3) Pliki do wydruku, które zostały utworzone przy pomocy programu freedesign dostępnego online są przetwarzane na inny niż wskazany tryb koloru RGB na ryzyko własne Klienta. Podczas przetwarzania plików CMYK lub profili kolorów ICC dochodzi zwykle do zmiany kolorów w porównaniu z oryginałem.


§ 11 Proofs / odbitki


(1) Klient może zamówić wykonanie paperproofs i screenproofs (proofs) za osobnym wynagrodzeniem. Obraz wydruku paperproofs, który zostanie przygotowany w druku cyfrowym, zawiera nieznaczne odchylenia na tle wydruku przygotowywanego w druku offsetowym z uwagi na odmienną technikę drukowania. Te nieznaczne odchylenia są jeszcze większe w przypadku screenproofs z uwagi na wyświetlanie obrazu na ekranie. Niezależnie od tego unitedprint.com dołoży starań, by proofs były jak najbardziej zbliżone do oryginału.

(2) Po dostarczeniu proofs w przypadku braku zastrzeżeń, Klient ma obowiązek w celu uniknięcia opóźnień w dostawie niezwłocznie zezwolić na druk. Wyrażając zgodę na druk Klient zatwierdza pliki do wydruku w formie jaką prezentuje sobą dany proof, według ustalonego standardu jakości, granic tolerancji i odstępstw kolorystycznych.

(3) W przypadku gdy Klient nie zatwierdzi danego proof, powinien przesłać do unitedprint.com ponownie opracowane pliki do wydruku (obowiązek współdziałania Klienta). W takim przypadku pierwotnie określony przez Klienta termin realizacji zamówienia biegnie na nowo od chwili otrzymania przez unitedprint.com ponownie opracowanych plików.

(4) Nieznaczne odstępstwa, które nie prowadzą do odstępstw od opisu produktu i mieszczą się w granicach ustalonego standardu jakości, tolerancji i odstępstwa kolorystycznego mogą wynikać ze zmiany dostawcy, materiału lub zmian w procesie produkcji i nie mogą być kwestionowane na podstawie zarzutu odstępstwa od Paperproofs, Screenproofs lub wcześniejszych zamówień Klienta.


§ 12 Ceny i koszty przesyłki


(1) Ceny usług oferowanych przez unitedprint.com wynikają z informacji umieszczonych na stronach internetowych unitedprint.com oraz na stronie z podsumowaniem zamówienia wyświetlającej się tuż przed zakończeniem procesu składania zamówienia oraz z potwierdzenia zamówienia, a także w indywidualnych przypadkach ze zmiany lub uzupełnienia umowy, pomocniczo także z cennika obowiązującego w momencie uzgodnienia zakresu świadczenia unitedprint.com.

(2) Podane ceny obejmują koszt opakowania oraz ustawowy podatek VAT, chyba że w podsumowaniu zamówienia przed zakończeniem procedury jego składania i w ewentualnie ustalonych zmianach czy uzupełnieniach umowy - uzgodniono inaczej. Za dostawę produktów gratisowych oraz dostawę do miejsc poza lądem stałym (wyspy) koszty ponosi Klient.

(3) unitedprint.com realizuje dostawy jedynie na terenie Polski.


§ 13 Rachunek i sposób zapłaty


(1) unitedprint.com przesyła rachunek wyłącznie drogą mailową. Nie jest on zobowiązany do wystawienia rachunku w formie papierowej.

(2) Jeżeli ustalona została płatność z góry, to zapłata winna nastąpić w terminie siedmiu dni od otrzymania potwierdzenia zamówienia. Jeżeli w trakcie realizacji danej usługi przez unitedprint.com wykonane zostaną usługi dodatkowe, za które nie ma obowiązku uiszczenia wynagrodzenia z góry, to zapłaty należy dokonać przelewem po otrzymaniu rachunku.

(3) Rachunki należy pokrywać po ich wystawieniu bez potrąceń (z wyjątkiem konsumentów) i we wskazanym terminie.

(4) unitedprint.com jest uprawniony do zaliczenia płatności w pierwszej kolejności na najdalej wymagalne zobowiązania i poinformuje on Klienta o rodzaju dokonanego zaliczenia. Jeżeli powstały już koszty i odsetki, unitedprint.com jest uprawniony do zaliczenia płatności w pierwszej kolejności na koszty, następnie na odsetki, a na koniec na świadczenie główne.

(5) Dana płatność uważana jest za dokonaną w momencie uznania nią rachunku bankowego unitedprint.com.

(6) W przypadku naliczenia opłaty przez bank Klienta, w związku z niezrealizowaniem przez bank polecenia zapłaty, Klient jest zobowiązany do zwrotu na rzecz unitedprint.com tego kosztu, chyba że Klient nie ponosi za to odpowiedzialności.

(7) W przypadku zwłoki z płatnością za pierwsze wezwanie do zapłaty wystosowane przez unitedprint należna jest ryczałtowa opłata za wezwanie do zapłaty w wysokości 5,00 €, a w przypadku drugiego wezwania wystosowanego prze zawodowego prawnika (adwokata, radcę prawnego) – 50 €. Żadna z tych opłat nie dotyczy konsumentów.


§ 14 Termin wykonania umowy i zwłoka


(1) Termin wykonania umowy liczony jest wyłącznie w dniach roboczych. Bieg terminu rozpoczyna się stosowanie do wskazanego, odpowiedniego, najpóźniejszego momentu otrzymania zamówienia w danym dniu roboczym. W razie stwierdzenia przez unitedprint.com w trakcie realizacji zamówienia, że dostawa zamówienia nie może nastąpić we wskazanym terminie, unitedpront.com poinformuje o tym Klienta w osobnym email bez uszczerbku dla dalszych roszczeń.

(2) Jeżeli Klient nie jest konsumentem, to zastosowanie znajdują poniższe regulacje:

a) jeżeli ustalono wysłanie produktu, to terminy i daty dostawy dotyczą chwili przekazania produktu spedytorowi, przewoźnikowi lub innej osobie trzeciej, której zlecono transport;

b) jeżeli unitedprint.com ma opóźnienia w dostawie z powodu siły wyższej lub z powodu zdarzeń, które unitedprint.com w znacznym stopniu i trwale utrudniają lub uniemożliwiają dostawę, i za które unitedprint.com nie ponosi odpowiedzialności – do takich zdarzeń zalicza się w szczególności poważne zakłócenia produkcji każdego rodzaju, trudności w zaopatrzeniu w materiały lub energię, opóźnienia w transporcie, strajk, zgodny z przepisami prawa lokaut, urzędowe zarządzenia lub brak dostawy, nieprawidłową lub nieterminową dostawę dostawcy – to unitedprint.com nie ponosi za takie opóźnienie odpowiedzialności; jeżeli utrudnienie i przeszkoda są tymczasowe, to unitedprint.com jest uprawniony do przesunięcia terminu o czas trwania utrudnienia plus odpowiedni czas na realizację zamówienia; w przypadku przeszkód trwałych unitedprint.com jest uprawniony ze względu na jeszcze nie wykonaną część umowy do całkowitego lub częściowego odstąpienia od umowy; jeżeli utrudnienie trwa dłużej niż dwa miesiące, to Klient jest uprawniony, po wyznaczeniu przez siebie odpowiedniego, dodatkowego terminu, do odstąpienia od umowy w zakresie jeszcze niezrealizowanej części.

(3) Warunkiem dotrzymania terminu realizacji świadczenia przez unitedprint.com jest terminowe, pełne i zgodne z umową wywiązanie się przez Klienta z ciążącego na nim obowiązku współdziałania, włącznie z przekazaniem plików przeznaczonych do wydruku w stanie pozwalającym na wykonanie wydruku i wyrażeniem zgody na druk oraz wpływem płatności, względnie, w przypadku płatności kartą kredytową, zgoda na dokonanie płatności ze strony wystawcy karty kredytowej, chyba że wyjątkowo ustalono płatność po otrzymaniu rachunku przez Klienta.

(4) Jeżeli unitedprint.com popadnie w zwłokę, to Klient może domagać się jedynie naprawienia szkody powstałej w wyniku zwłoki w wysokości typowej i przewidywalnej w chwili zawarcia umowy, maksymalnie do kwoty dwukrotnej wartości danego zamówienia.


§ 15 Dostawa i przejście ryzyka


(1) Jeżeli Klient nie jest konsumentem zastosowanie znajdują poniższe regulacje:

a) Ryzyko przypadkowej utraty lub przypadkowego pogorszenia się towaru przechodzi na Klienta z chwilą jego przekazania osobie realizującej transport (przy czym miarodajny jest moment rozpoczęcia załadunku). Zasada ta obowiązuje niezależnie od tego, kto ponosi koszty przesyłki i również w przypadku wykonywania przewozu przez własnych pracowników. Jeżeli wysyłka lub odbiór opóźnia się z powodów zawinionych przez Klienta, to ryzyko przechodzi na Klienta w dniu, w którym przedmiot dostawy był gotowy do wysyłki, o czym unitedprint.com poinformował Klienta.

b) na życzenie Klienta wyrażone najpóźniej przy składaniu zamówienia, przesyłka zostanie ubezpieczona przez unitedprint.com od szkód, które dają się ubezpieczyć, na koszt Klienta.

c) w przypadku zwrotu przedmiotu dostawy jako niedostarczonego unitedprint.com nie jest zobowiązany do przechowania go dla Klienta, chyba że Klient nie odpowiada za powstanie przeszkody w dostawie. Po sprawdzeniu poprawności przesyłki, poinformowaniu Klienta oraz po upływie odpowiedniego terminu do odbioru unitedprint.com jest uprawniony do zniszczenia lub innego wykorzystania przedmiotu dostawy. Nie wypływa to w żaden sposób na roszczenie o wynagrodzenie ze strony unitedprint.com, jeśli tylko przedmiot dostawy nie może zostać wykorzystany w żaden inny sposób. Tymczasowe przechowanie odbywa się na ryzyko Klienta.

d) koszty przechowania po przejściu ryzyka ponosi Klient. W przypadku przechowania przez unitedprint.com wynagrodzenie z tego tytułu wynosi 0,25% kwoty rachunku za przedmioty składowane za każdy rozpoczęty tydzień, nie mniej jednak niż 3,00 € / m2 za miesiąc kalendarzowy. Dopuszczalne jest dochodzenie i wykazywanie wyższych lub niższych kosztów przechowania.

(2) Jeżeli Klient jest konsumentem, to ryzyko przypadkowej utraty lub przypadkowego pogorszenia przechodzi na Klienta dopiero z chwilą przekazania rzeczy Klientowi. W przypadku zwłoki Klienta w odbiorze oraz pozostawienia rzeczy w miejscu ustalonym (opcja „Zgoda na pozostawienie“) uważa się, że rzecz została przekazana.

(3) W przypadku uzgodnienia, że towar zostanie odebrany przez Klienta osobiście, unitedprint.com przygotowuje towar do odbioru pod uzgodnionym adresem i informuje Klienta o możliwości odebrania towaru. Towar należy odebrać w terminie tygodnia od chwili powiadomienia Klienta o możliwości odbioru. Jeżeli Klient popadnie w zwłokę z odbiorem, to unitedprint.com może wyznaczyć Klientowi odpowiedni, dodatkowy termin, a po jego upływie przesłać Klientowi towar na jego koszt. unitedprint.com poinformuje Klienta przy okazji wyznaczenia mu dodatkowego terminu o skutkach prawnych niedochowania przez niego terminu odbioru. Dalej idące roszczenia unitedprint.com, np. o zwrot kosztów przechowania pozostają nienaruszone.

(4) unitedprint.com jest uprawniony do dostaw częściowych tylko wtedy, gdy dostawa częściowa odpowiada potrzebom Klienta zgodnie z zamiarem Stron umowy, zapewniona jest dostawa pozostałych, zamówionych towarów, a Klient nie zostanie przy tym narażony na dodatkowe wydatki lub koszty (chyba że unitedprint.com zadeklaruje gotowość do przejęcia dodatkowych wydatków lub wskazanych uprzednio kosztów dodatkowych). Jeżeli Klient jest konsumentem, to powyższe pierwsze zdanie znajduje zastosowanie z zastrzeżeniem, unitedprint.com w pełni zrekompensuje powstałe koszty dodatkowe (np. koszty przesyłki).


§ 16 Zastrzeżenie prawa własności


(1) Jeżeli Klient jest konsumentem, to unitedprint.com zastrzega sobie prawo własności dostarczonych rzeczy aż do momentu całkowitej zapłaty.

(2) Do Klienta niebędącego konsumentem zastosowanie znajdują poniższe regulacje.

a) dostarczony towar stanowi własność unitedprint.com. Przetworzenie rzeczy zachodzi w odniesieniu do unitedprint.com zawsze jako do osoby dokonującej przetworzenia, jednakże w związku z tym nie powstaje obowiązek uiszczenia wynagrodzenia dla unitedprint.com. Jeżeli prawo własności unitedprint.com wygasa na skutek wymieszania, to już teraz Strony postanawiają, że prawo własności unitedprint.com do powstałej wskutek wymieszania rzeczy powstaje po stronie uniterdpront.com proporcjonalnie do wartości (wartości rachunku). Klient przechowuje własność unitedprint.com nieodpłatnie.

b) towar, do którego unitedprint.com przysługuje prawo własności, zwany jest dalej towarem zastrzeżonym. Klient może przetwarzać i zbywać towar zastrzeżony w ramach zwykłego obrotu prawnego pod warunkiem, że nie pozostaje w zwłoce. Do zwykłego obrotu prawnego nie zalicza się czynności naruszających inne prawa unitedprint.com. Zajęcia w postępowaniu egzekucyjnym oraz przewłaszczenia własności na zabezpieczenie lub zastawy nie są dopuszczalne. Z ostrożności Klient ceduje już teraz na rzecz unitedprint.com wierzytelności powstałe w wyniku odsprzedaży lub w oparciu o inną podstawę prawną (ubezpieczenie, czyn niedozwolony) w odniesieniu do towaru zastrzeżonego (włącznie ze wszystkimi wierzytelnościami stanowiącymi należności z wzajemnych rozliczeń księgowych, w tym - uzogdnień salda na rachunkach bieżących). Jednakże unitedprint.com zobowiązuje się do nieegzekwowania tych wierzytelności, dopóki Klient wywiązuje się ze swoich zobowiązań płatniczych, nie pozostaje w zwłoce z płatnością i w szczególności - nie złożono wniosku o ogłoszenie upadłości, o wszczęcie postępowania naprawczego lub Klient nie jest zagrożony niewypłacalnością. Jeżeli jednak jeden z powyższych warunków ziści się, to unitedprint.com może zażądać, by Klient niezwłocznie poinformował o przeniesionych na unitedprint.com wierzytelnościach i ich dłużnikach, podał wszystkie dane niezbędne do wyegzekwowania danej wierzytelności, wydał na własny koszt wszystkie związane z tym dokumenty i poinformował dłużnika (osobę trzecią) o dokonanej cesji.

c) unitedprint.com upoważnia Klienta, do dochodzenia wierzytelności przeniesionych na sprzedawcę na jego rachunek, ale w imieniu własnym. Niniejsze upoważnienie do dochodzenia wierzytelności może zostać odwołane, jeżeli Klient nie wywiązuje się w sposób prawidłowy ze zobowiązań płatniczych.

d) w przypadku zatrzymania towarów zastrzeżonych przez osoby trzecie, w szczególności w przypadku zajęć w postępowaniach egzekucyjnych, Klient jest zobowiązany do wskazania na prawo własności unitedprint.com i niezwłocznego poinformowania unitedprint.com, by ten mógł chronić swoje prawa własności. Jeżeli osoba trzecia nie będzie w stanie zwrócić unitedprint.com kosztów sadowych i pozasądowych powstałych w związku z powyższym, to odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Klient.

e) unitedprint.com zobowiązuje się do zwolnienia ustanowionych na rzecz unitedprint.com zabezpieczeń na żądanie ustanawiającego w zakresie, w jakim łączna wartość zabezpieczeń przewyższa wartość nominalną zabezpieczonych wierzytelności o ponad 20%; wybór wierzytelności, która ma zostać zwolniona, należy do unitedprint.com.

f) w przypadku zachowania niezgodnego z umową, w szczególności pozostawania przez Klienta w zwłoce z zapłatą, unitedprint.com może żądać wydania rzeczy. Z tą chwilą zakończeniu ulega tymczasowe prawo Klienta do zatrzymania rzeczy. W razie zaistnienia wątpliwości – z żądaniem wydania rzeczy nie wiąże się wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy.


§ 17 Kompensata, zatrzymanie i cesja


(1) Klient niebędący konsumentem jest uprawniony do kompensaty i zatrzymania tylko w przypadku, gdy roszczenia wzajemne zostały prawomocnie zasądzone lub są bezsporne.

(2) Klient niebędący konsumentem może dokonać przelewu roszczeń z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich tylko pod warunkiem wyrażenia przez unitedprint.com uprzedniej zgody na piśmie.


§ 18 Rękojmia za wady


(1) Unitedprint ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy. Regulacja tej odpowiedzialności zawarta jest w przepisach kodeksu cywilnego, w szczególności w art. 556 oraz art. 5561-5563 kodeksu cywilnego Roszczenia z tytułu wad fizycznych są wykluczone w zakresie, w jakim wady te wynikły z faktu przesłania przez Klienta błędnych, niekompletnych lub w inny sposób niepoprawnych plików przeznaczonych do druku.

(2) Dopuszczalne są nadwyżki lub braki w dostawie w granicach do 5% zamówionego towaru. Do tych braków lub nadwyżek zalicza się także makulatura, pierwsze arkusze wydruku po rozruchu maszyny, egzemplarze przygotowawcze w przypadku maszyn wykonujących dalszą obróbkę, niepoprawne przycięcie górnej i dolnej krawędzi arkuszy, których nie wyselekcjonowano.

(3) W przypadku gdy Klient jest konsumentem, zastosowanie znajdują odpowiednie dla konsumentów przepisy kodeksu cywilnego . Warunkiem uwzględnienia roszczeń pozostałych Klientów o naprawienie szkody z powodu oczywistych wad fizycznych dostarczonego towaru jest zgłoszenie tego unitedprint.com w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru. Dla dotrzymania tego terminu wystarczy terminowe wysłanie zgłoszenia. Zgłoszenie wad może mieć formę pisemną, e-maila lub faksu.

(4) Do Klienta niebędącego konsumentem zastosowanie znajdują ponadto poniższe regulacje:

a) roszczenia z tytułu wad nie powstają w przypadku jedynie nieistotnego odstępstwa od ustalonej jakości oraz w przypadku jedynie nieistotnego zmniejszenia przydatności do użytku. W odniesieniu do druków oraz artykułów poligraficznych stosuje się wskazane w opisach produktów, standardowe w tej branży granice tolerancji,

b) Klient ma obowiązek niezwłocznego, tzn. tak szybkiego, jak to możliwe w zwykłym toku czynności składających się na jego działalność, zbadania i zakwestionowania dostarczanego produktu pod rygorem utraty uprawnień z tytułu rękojmi. Ustęp 3 zdanie 4 stosuje się odpowiednio.

c) unitedprint.com jest uprawniony, realizując swoje obowiązki należytego wykonania umowy, w tym – usunięcia wad, do usunięcia wad druków i artykułów poligraficznych lub do dostawy nowych nawet, jeśli kupujący żąda obniżenia ceny lub odstępuje od umowy, jeśli unitedprint niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni wadliwe druki lub artykuły poligraficzne na wolne od wad albo ich wady usunie, chyba że unitedprint nie zadośćuczynił obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.


§ 19 Odpowiedzialność


(1) unitedprint.com wypłaca odszkodowanie lub zwraca uzasadnione wydatki, niezależnie od podstawy prawnej (np. ze zobowiązania będącego czynnością prawną i zbliżonego do czynności prawnej, z czynu niedozwolonego), wyłącznie w poniższym zakresie:

a) odpowiedzialność w przypadku winy umyślnej i w zakresie rękojmi jest nieograniczona.

b) w przypadku rażącego niedbalstwa unitedprint.com odpowiada w stosunku do Klientów niebędących konsumentami do wysokości szkody typowej i przewidywanej w chwili zawarcia umowy, maksymalnie do kwoty dwukrotności wartości zamówienia. W stosunku do konsumentów odpowiedzialność unitedprint.com jest nieograniczona.

c) odpowiedzialność za zwykłe niedbalstwo w stosunku do Klientów niebędących konsumentami jest wyłączona. W przypadku naruszenia istotnego obowiązku umownego, którego wykonanie warunkuje prawidłowe wykonanie umowy, a którego wykonania Strona umowy co do zasady ma prawo oczekiwać (tzw. obowiązek podstawowy), unitedprint.com odpowiada do wysokości szkody, którą można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, maksymalnie do wartości dwukrotności zamówienia. W stosunku do konsumentów odpowiedzialność unitedprint.com jest nieograniczona.

d) jeżeli unitedprint.com pozostaje w zwłoce ze spełnieniem swojego świadczenia, to jego odpowiedzialność w zakresie tego świadczenia jest nieograniczona, chyba że szkoda powstałaby również i w przypadku terminowego spełnienia świadczenia.

(2) W przypadkach gdy odpowiedzialność unitedprint.com jest wykluczona lub ograniczona, zasada ta odnosi się również do osobistej odpowiedzialności pracowników, współpracowników, przedstawicieli i osób trzecich, którymi unitedprint.com powierzył wykonanie zobowiązania lub z pomocą których je wykonał.

(3) Za szkody powstałe w związku z zawinionym narażeniem na utratę życia, uszkodzenie ciała i naruszenia zdrowia oraz w przypadku roszczeń w zakresie odpowiedzialności za produkt niebezpieczny zastosowanie znajdują regulacje ustawowe.

(4) unitedprint.com nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niezgodnego z przepisami prawa wykorzystania wydruków przygotowanych według specyfikacji Klienta druków i/ lub artykułów poligraficznych.


§ 20 Kary umowne


(1) Strony uzgadniają obowiązek zapłaty kary umownej w poniższych przypadkach: a) po wyznaczeniu terminu unitedprint.com wypowiada Klientowi umowę z powodu niewywiązania się z obowiązku współdziałania przez Klienta, w szczególności z powodu nieprzesłania poprawnych plików;

b) po wyznaczeniu terminu unitedprint.com odstępuje od umowy z powodu pozostawania przez Klienta w zwłoce z płatnością;

c) bez wyznaczania terminu unitedprint.com wypowiada Klientowi umowę z powodu zawinionego naruszenia § 9 ust. 2;

d) unitedprint.com wypowiada Klientowi umowę z powodu innego, ważnego, zawinionego przez Klienta powodu;

e) Klient niebędący konsumentem wypowiada umowę w trybie zwykłym na podstawie art. 644 k.c., przy czym nie następuje to z powodu zawinionego przez unitedprint.com zachowania ani z żadnego innego, ważnego powodu.

(2) Ryczałtowe roszczenie wynosi 19,00 PLN przy wartości zlecenia brutto od 56,01 PLN do 95,00 PLN, 56,00 PLN przy wartości od 95,00 PLN do 1920,00 PLN i 93,00 € przy wartości od 1920,01 €. Jeżeli zamówienie w przypadku wydruków zgodne z preferencjami Klienta zostało już zrealizowane lub też rozpoczęte w stopniu niepozwalającym na przerwanie automatycznego procesu drukowania, to ryczałtowe roszczenie wynosi wartość zamówienia netto (tzn. wartość zamówienia bez podatku VAT).

(3) unitedprint.com może wykazywać, że poniósł szkodę lub uzasadnione wydatki w wyższej wysokości lub stosowne wynagrodzenie jest wyższe.


§ 21 Własność matrycy, archiwizacja, prawo autorskie


(1) Własność, prawa autorskie i wszystkie pozostałe prawa i uprawnienia z zakresu własności intelektualnej do matrycy wykonanej i użytej do wykonania wydruków przez unitedprint.com przysługują wyłącznie unitedprint.com.

(2) Odbitki próbne oraz dokumentacja jest niszczona po upływie sześciu miesięcy pod warunkiem, że nie zgłoszono żadnych zastrzeżeń. Pliki przesłane do wydruku są usuwane po wykonaniu wydruków. unitedprint.com jest uprawniony, ale nie zobowiązany do ich zniszczenia i usunięcia.

(3) Klient zapewnia, że posiada wszystkie prawa do korzystania, upowszechniania i publikowania przekazanych plików, w szczególności w odniesieniu do tekstu i obrazów. Klient przyznaje unitedprint.com prawo do korzystania z powyższych praw w zakresie koniecznym do wykonania umowy. unitedprint.com jest uprawniony w tym zakresie do wykonywania czynności kopiowania w celu krótkotrwałego zapisania i przetwarzania plików. W indywidualnym przypadku Klient może przyznać unitedprint.com ponadto dodatkowe prawa do korzystania zgodnie z odrębną umową.

(4) Klient jest zobowiązany do naprawienia unitedprint.com szkody, którą ten ostatni odniósł wskutek dochodzenia od niego przez osoby trzecie przysługujących im praw ochronnych i innych, chyba że Klient nie ponosi za to winy. Klient zwalnia unitedprint.com z wszystkich negatywnych konsekwencji, które unitedprint.com poniesie na skutek dochodzenia od niego przez osoby trzecie roszczeń powstałych w wyniku zawinionych, wyrządzających szkodę działań Klienta.


§ 22 Poufność


(1) Strony nie mogą udostępniać osobom trzecim tajemnic przedsiębiorstwa oraz innych poufnych informacji dotyczących stosunku handlowego i dotyczących drugiej Strony. Zasada ta obowiązuje także po zakończeniu stosunku umownego.

(2) Oświadczenia dla prasy, wypowiedzi i tym podobne, w których jedna ze Stron przywołuje drugą, są dozwolone tylko po uprzednim uzgodnieniu ich w formie pisemnej (e-mail, faks, list). Niezależnie od powyższego unitedprint.com jest uprawniony do wskazania danego Klienta jako Klienta udzielającego rekomendacji oraz jest uprawniony w ramach reklamy do

(3) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania danego produktu - wytwarzanie określoną techniką jego egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; (4) w zakresie rozpowszechniania produktu w inny sposób – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie produktu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

Oraz powoływania się na produkt, chyba że Klient wskaże uzasadniony interes stojący powyższemu na przeszkodzie.


§ 23 Postanowienia końcowe


Stosuje się prawo polskie z wyłączeniem Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W przypadku umów z podmiotami niebędącymi konsumentami miejscem spełnienia świadczenia oraz miejscem decydującym o właściwości sądu dla wszystkich sporów z niniejszej umowy i pozostających z nią w związku jest miejsce siedziby spółki.

Warszawa, 22.01.2016

Załącznik nr 1 Wzór odstąpienia

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

unitedprint.com Polska Sp. z.o.o.

ul. Grabary 56

61-758 Poznań

Telefaxnummer: 22 204 35 95

E-Mail: support@print24.pl


- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)…………………………

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów) …………………………

- Adres konsumenta(-ów) …………………………

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

…………………………

- Data …………………………


(*) Niepotrzebne skreślić.Drukuj