Icon/Greenline Created with Sketch.

Všeobecné obchodné podmienky (VOP) a informácie pre zákazníka

spoločnosti unitedprint.com Slovensko s.r.o.

A. Informácie pre zákazníka


I. Informácie o dodávateľovi


unitedprint.com Slovensko s.r.o.

sídlo: Námestie SNP 15, Bratislava 81101

IČO: 36 727 342

DIČ: SK2022318199

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka è. 44177/B


Kontaktné údaje:


Telefón: 02-3332 5280

Telefax: 02-3332 5282

E-mail:support@print24.sk

Internet:print24.sk


II. Poučenie o odstúpení od zmluvy


Právo na odstúpenie od zmluvy pre spotrebiteľov


Spotrebiteľ má v lehote štrnástich dní právo odstúpiť od tejto zmluvy aj bez uvedenia dôvodu. Lehota na odstúpenie od zmluvy je štrnásť dní odo dňa, kedy spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba, ktorá nie je prepravcom, prevzal/a všetky časti objednaného tovaru do svojej držby. Od tejto zmluvy môže spotrebiteľ odstúpiť aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.


V prípade zmluvy týkajúcej sa viacerých tovarov, ktoré si spotrebite¾ objednal v rámci jednej objednávky, a ktoré budú dodané samostatne, je lehota na odstúpenie od zmluvy štrnás dní odo dòa, kedy spotrebite¾ alebo ním urèená tretia osoba, ktorá nie je prepravcom, prevzal/a do svojej držby posledný tovar alebo posledný diel (kus) tovaru, pozostávajúceho z viacerých dielov (kusov).


Na uplatnenie svojho práva na odstúpenie od zmluvy je nevyhnutné, aby spotrebiteľ informoval spoločnosť unitedprint.com Slovensko s.r.o. na adrese:


unitedprint.com Slovensko s.r.o.

Námestie SNP 15

Bratislava 81101

Telefónne číslo: 02-3332 5280

Faxové číslo: 02-3332 5282

E-mail: support@print24.sk


prostredníctvom akéhoko¾vek jednoznaène formulovaného vyhlásenia (napr. list zaslaný poštou, faxom alebo elektronickou poštou) vyjadrujúceho jeho vô¾u odstúpi od tejto zmluvy. Na oznámenie odstúpenia od zmluvy môže spotrebite¾ použi aj priložený formulár pre odstúpenie od zmluvy. Na uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy postaèuje, aby spotrebite¾ oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslal na poštovú prepravu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, t.j. najneskôr v posledný deò danej lehoty.


Následky odstúpenia od zmluvy


V prípade, ak spotrebiteľ odstúpi od tejto zmluvy, je spoločnosť unitedprint.com Slovensko s.r.o. povinná vrátiť mu všetky platby, ktoré od neho prijala, vrátane nákladov na dopravu, poštovné a dodanie (s výnimkou dodatočných nákladov, ktoré vznikli z toho dôvodu, že si spotrebiteľ zvolil iný spôsob dodania než spoločnosťou unitedprint.com Slovensko s.r.o. ponúkané najlacnejšie štandardné dodanie) a to bezodkladne a najneskôr do štrnástich dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Na vrátenie platby použije spoločnosť unitedprint.com Slovensko s.r.o. rovnaký platobný prostriedok, aký spotrebiteľ použil pri pôvodnej transakcii - to neplatí, ak bude so spotrebiteľom výslovne dohodnuté niečo iné. V žiadnom prípade nebudú spotrebiteľovi z dôvodu tejto spätnej platby účtované žiadne ďalšie poplatky. Spoločnosť unitedprint.com Slovensko s.r.o. nie je povinná spotrebiteľovi vrátiť platbu pred tým, ako jej spotrebiteľ naspäť doručí tovar alebo kým spätné zaslanie tovaru nepreukáže,


Tovar je spotrebite¾ povinný spoloènosti unitedprint.com Slovensko s.r.o. zasla spä alebo odovzda bezodkladne a v každom prípade najneskôr do štrnástich dní odo dòa, kedy jej oznámil odstúpenie od zmluvy. Táto lehota je splnená, ak spotrebite¾ tovar odovzdá na poštovú prepravu najneskôr posledný deò uvedenej lehoty. Bezprostredné náklady na vrátenie tovaru hradí spotrebite¾. Tovar, ktorý nemožno odosla ako balík, si spoloènos unitedprint.com Slovensko s.r.o. vyzdvihne na svoje náklady.


Znehodnotenie tovaru musí spotrebiteľ uhradiť iba vtedy, ak bolo spôsobené jeho manipuláciou, ktorá nebola potrebná na preverenie vhodnosti, vlastností a spôsobu funkcie tovaru.


Vylúèenie práva na odstúpenie


Podľa § 7 ods. 6 písm. c) zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“) sa právo na odstúpenie nevzťahuje na zmluvy, ktorých predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.

Ak je zákazník podnikateľom v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, teda využíva služby spoločnosti unitedprint.com Slovensko s.r.o. pri výkone samostatne zárobkovej alebo živnostenskej činnosti, právo na odstúpenie od zmluvy mu neprináleží.


III. Informácie k technickému priebehu uzatvorenia zmluvy


Zmluva medzi zákazníkom a spoloènosou unitedprint.com Slovensko s.r.o. vzniká tak, že si zákazník na portáli print24.sk vyberie alebo vytvorí tlaèové výrobky pod¾a zákazníckej špecifikácie, resp. si vyberie potlaèené veci a potreby pre tlaè a zadá údaje potrebné pre objednávku. Popis produktu si zákazník môže zobrazi a vytlaèi stlaèením príslušnej ikony. Ceny sú uvedené vždy individuálne pre zvolený produkt. Nezáväznú ponuku si zákazník môže vytlaèi tak, že klikne na príslušnú ikonu. Na objednávacej stránke, ktorá sa následne zobrazí, môže zákazník ešte raz dôkladne skontrolova tam uvedené znaky a údaje a následne odosla záväznú objednávku po dôkladnom skontrolovaní všetkých údajov tak, že klikne na tlaèidlo "Kúpi".

Až do okamihu, kedy zákazník klikne na tlačidlo "Kúpiť" má kedykoľvek možnosť proces zadávania objednávky ukonèi tak, že okno zavrie. Predtým, ako zákazník klikne na tlaèidlo "Kúpi" je potrebné potvrdi tieto Všeobecné obchodné podmienky a informácie pre zákazníka spoloènosti unitedprint.com Slovensko s.r.o. a to kliknutím na príslušné potvrdzujúce políèko. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (VOP) a informácie pre zákazníka spoloènosti unitedprint.com Slovensko s.r.o. si zákazník môže pred kliknutím na tlaèidlo "Kúpi" uloži.

Podrobnosti týkajúce sa platby a dodania môže zákazník určiť pred kliknutím na tlačidlo "Kúpiť". Ak sa zákazník rozhodne pre súhlas s inkasom alebo súhlas s inkasom SEPA, musí spoločnosti unitedprint.com Slovensko s.r.o. udeliť súhlas s inkasom splatnej sumy z jeho účtu. Tento súhlas spoločnosti unitedprint.com Slovensko s.r.o. môže zákazník udeliť tak, že si vytlačí stránku Súhlas s inkasom / súhlas s inkasom SEPA a túto vyplnenú a podpísanú v origináli zašle spoločnosti unitedprint.com Slovensko s.r.o. alebo tak, že súhlas udelí priamo počas procesu objednávania na miestach určených na tento účel. Tovar bude odoslaný až potom, keď bude tento súhlas spoločnosti unitedprint.com Slovensko s.r.o. udelený. O výške a čase inkasa dostane zákazník informáciu vopred najneskôr jeden deň pred termínom splatnosti.

K záväznému uzatvoreniu zmluvy dochádza okamihom, kedy spoločnosť unitedprint.com Slovensko s.r.o. prijme objednávku a zákazníkovi prostredníctvom elektronickej pošty odošle potvrdenie objednávky.


IV. Informácie o zmluve


Jazykom zmluvy je výhradne slovenský jazyk.

Spoloènos unitedprint.com Slovensko s.r.o. dodáva plnenia výhradne v rámci Slovenskej republiky. Podrobnosti týkajúce sa zmluvných povinností a záruky sú upravené vo Všeobecných obchodných podmienkach spoloènosti unitedprint.com Slovensko s.r.o.


V. Uloženie údajov


Tieto Všeobecné obchodné podmienky a informácie pre zákazníka spoloènosti unitedprint.com Slovensko s.r.o. si môže zákazník trvalo uloži a kedyko¾vek si prezera v režime offline. Na otvorenie súboru je potrebný program, ktorý dokáže zobrazi textové súbory.


B. Všeobecné obchodné podmienky


I. Všeobecne – Platnos podmienok

(1) Spoloènos unitedprint.com Slovensko s.r.o., so sídlom Námestie SNP 15, Bratislava 81101 – sa špecializuje na výrobu tlaèových výrobkov pod¾a špecifikácie zákazníka a tlaèoviny (ako napríklad letáky, poh¾adnice, plagáty, vizitky a pod.) a tiež ponúka na predaj prostredníctvom svojej internetovej stránky potreby urèené pre tlaè, predovšetkým pre tlaèiarenský priemysel a kopírovacie centrá (najmä papier, farby a laky).

(2) Zmluvy so zákazníkmi sa uzatvárajú výlučne spolu s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (VOP) a informáciami pre zákazníka spoločnosti unitedprint.com Slovensko s.r.o. (ďalej aj „VOP“). VOP platia pre všetky zmluvy o dodaní tovaru medzi spoločnosťou unitedprint.com Slovensko s.r.o. a jej zákazníkmi, ktoré boli uzavreté prostredníctvom internetovej stránky spoločnosti unitedprint.com Slovensko s.r.o. a platia aj pre všetky budúce obchodné vzťahy, a to aj v prípade, keď neboli opätovne a výslovne dohodnuté.

(3) Na protichodné alebo od týchto VOP odlišujúce sa podmienky zákazníka sa neprihliada, okrem prípadu, že boli spoločnosťou unitedprint.com Slovensko s.r.o. výslovne uznané pred uzavretím zmluvy. V tomto prípade však tieto osobitné podmienky platia len pre konkrétnu zmluvu, pre ktorú boli dojednané.


II. Základné pojmy

V zmysle týchto VOP sa pod nasledovnými pojmami rozumie:

(1) „Zákazník“ je osoba, ktorá využíva služby spoločnosti unitedprint.com Slovensko s.r.o.;

(2) „Služba“ sú všetky druhy výkonov, vrátane činností týkajúcich sa výroby a dodania tovaru;

(3) „print24.sk“ sú všetky internetové stránky, prostredníctvom ktorých spoločnosť unitedprint.com Slovensko s.r.o. ponúka svoje služby, najmä tie internetové stránky, ktoré sú prístupné prostredníctvom print24.sk;

(4) „Tlačové výrobky podľa špecifikácie zákazníka“ sú také tlačiarenské výrobky, pri ktorých objednávateľ sám pomocou návrhových možností ponúkaných na internetovom portáli print24.sk určí ich obsah a vzhľad, napr. vizitky, letáky, korešpondenčné lístky a plagáty, vrátane textilných a fotografických produktov;

(5) „Tlačoviny“ sú také tlačoviny, pri ktorých si objednávateľ objedná niektorý z ponúkaných vzorov, vrátane textilných a fotografických produktov;

(6) „Potreby pre tlač“ sú také tovary a predmety, ktoré môžu byť potrebné pre tlač, ako napríklad papier, farby a laky;

(7) „Spotrebiteľ“ podľa § 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení je každá fyzická osoba, ktorá právny úkon nevykonáva za účelom súvisiacim s jeho podnikateľskou alebo samostatnou zárobkovou činnosťou;

(8) „Podnikateľ“ podľa § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Z. z. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) je osoba zapísaná v obchodnom registri; osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia alebo iného oprávnenia podľa osobitných predpisov; fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu;

(9) „Dodávateľ“ podľa § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti;

(10) „Plnenie“ zahŕňa všetky druhy plnenia, osobitne poskytovanie služieb, dodávka prác, ako aj dodávky tovarov a dodanie diela;

(11) „Registrácia“ je prvé prihlásenie a časovo neobmedzené využívanie internetového portálu print24.sk prostredníctvom zriadenia účtu;

(12) „Prihlásenie ako hosť“ je prihlásenie na využívanie portálu print24.sk, ktoré je časovo obmedzené na jednu objednávku , pri ktorom nedochádza k zriadeniu účtu;

(13) „Heslo“ je kombinácia číslic a/alebo písmen, ktoré po vykonanej registrácií umožňuje v kombinácií s e-mailovou adresou prihlásenie zákazníka a objednávanie plnení prostredníctvom internetového portálu print24.sk;

(14) „Účet“ je používateľské konto zákazníka, ku ktorému zákazník získa prístup po zadaní svojej e-mailovej adresy a hesla;

(15) „Screenproof“ alebo „elektronická vzorka“ je predbežný digitálny tlačový náhľad súboru spracovaného pre tlač, je teda simuláciou výsledného tlačového výrobku s približne zodpovedajúcimi farbami;

(16) „Paperproof“ alebo „papierová vzorka“ je digitálny výtlačok súboru pripraveného na tlač, vyhotovený podľa kvalitatívnych štandardov v zmysle DIN ISO 12647;

(17) „CMYK-Modus“ je 4 – farebná ISO-škála označujúca farebný štandard;

(18) „Pracovné dni“, sú pondelok až piatok, okrem štátnych sviatkov a dní pracovného voľna v Slovenskej republike;

(19) „Zvyčajná prevádzková doba“ Pondelok - Piatok 9:00 - 18:00.


III. Registrácia a prihlásenie ako hos

(1) Využitie plnení spoloènosti unitedprint.com Slovensko s.r.o. a možnos objednáva služby predpokladá registráciu alebo prihlásenie sa ako hos na internetovej stránke print24.sk. Registrácia sa vykoná zadaním požadovaných údajov do on-line formuláru urèeného na tento úèel. Registrácia je ukonèená kliknutím na tlaèidlo „Dokonèi registráciu“. Dokonèením registrácie si zákazník vytvorí trvalý úèet. Pomocou prihlásenia ako hos si môže zákazník objedna plnenia od spoloènosti unitedprint.com Slovensko s.r.o. bez toho, aby sa natrvalo registroval. Pre prihlásenie ako hos zadá zákazník e-mailovú adresu, ktorá je platná po celú dobu jeho objednávky. Pri následných prihláseniach (prihlásenie ako hos) je potrebné zada údaje zákazníka nanovo.

(2) Spoloènos unitedprint.com Slovensko s.r.o. je aj napriek splneniu predpokladov potrebných pre registráciu, oprávnená odmietnu registráciu alebo prihlásenie ako hos, a to aj bez udania dôvodu.


IV. Komunikácia so zákazníkom

(1) Komunikácia medzi spoloènosou unitedprint.com Slovensko s.r.o. a zákazníkom prebieha zásadne prostredníctvom elektronickej pošty. Zákazník je povinný zabezpeèi, aby mu boli emaily doruèované riadne, a to najmä poskytnutím aktuálnej a funkènej e-mailovej adresy. Zákazník je osobitne povinný najneskôr pri zadávaní objednávky uvies svoju platnú emailovú adresu za úèelom uskutoènenia obchodného vzahu a sledova prichádzajúce emaily na tejto e-mailovej adrese. Zákazník je povinný každú zmenu e-mailovej adresy bezodkladne oznámi spoloènosti unitedprint.com Slovensko s.r.o. Zákazník nesmie vo svojom e-mailovom programe resp. v schránke elektronickej pošty vykona žiadne nastavenia, ktoré by zabránili príjmu správ elektronickej pošty alebo by viedli k tomu, že by nebol o prichádzajúcich e-mailoch upovedomený, napr. z dôvodu automatického ukladania e-mailov do prieèinka nevyžiadanej pošty (spam). Za príjem správ elektronickej pošty do príslušnej schránky na urèenú e-mailovú adresu zodpovedá zákazník.

(2) Spoloènos unitedprint.com Slovensko s.r.o. nie je povinná upozorni zákazníka na chybnú emailovú adresu, ani na skutoènos, že e-mailová adresa funguje nesprávne alebo nefunguje vôbec.

(3) Komunikácia v textovej forme, písomne, ústne alebo telefonicky je napriek uvedenému možná.


V. Ochrana osobných údajov

(1) Spracovanie a nakladanie s osobnými údajmi prebieha v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä v zmysle zákona è. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, prípadne zákona, ktorý vyššie uvedený zákon o ochrane osobných údajov nahradí.

(2) Zákazník pri uzatváraní zmluvy so spoloènosou unitedprint.com Slovensko s.r.o. vyslovuje svoj súhlas so získavaním/ poskytovaním, použitím a spracúvaním svojich osobných údajov. Spoloènos unitedprint.com Slovensko s.r.o. sa zaväzuje použi osobné údaje zákazníka v súlade so zákonom uvedeným v odseku 1 tohto èlánku, výluène za úèelom zmluvného poskytnutia služieb. Spoloènos unitedprint.com Slovensko s.r.o. nesprístupní osobné údaje zákazníka tretím osobám na reklamné alebo marketingové úèely, ani na iný úèel ako je splnenie jej zmluvnej povinnosti. Pracovníci spoloènosti unitedprint.com Slovensko s.r.o. sú viazaní mlèanlivosou o osobných údajoch zákazníka. Sprístupnenie týchto dát tretím osobám je realizované, len ak je to nevyhnutné na splnenie zmluvnej povinnosti. Pre takýto prípad ude¾uje zákazník spoloènosti unitedprint.com Slovensko s.r.o. svoj výslovný súhlas so sprístupnením svojich osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu. V prípade, ak musí spoloènos unitedprint.com Slovensko s.r.o. tieto osobné údaje sprístupni tretej osobe, urobí tak len za predpokladu, že je tretia osoba voèi nej zmluvne zaviazaná na zabezpeèenie ochrany osobných údajov.

(3) Vykonaním a vyúètovaním v zmluve dojednaných služieb môže spoloènos unitedprint.com Slovensko s.r.o. poveri tretiu stranu (napr. materskú spoloènos) a na tento úèel jej môže sprístupni k tomu nevyhnutné údaje zákazníka. Pre takýto prípad ude¾uje zákazník spoloènosti unitedprint.com Slovensko s.r.o. svoj výslovný súhlas so sprístupnením svojich osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu.

(4) Spoloènos unitedprint.com Slovensko s.r.o. používa po prihlásení zákazníka (prostredníctvom e-mailovej adresy a hesla) tzv. „Cookies“. Cookies sú informácie, ktoré sa automaticky ukladajú na poèítaèi užívate¾a a sú používané miliónmi webových stránok. Cookies spoloènosti unitedprint.com Slovensko s.r.o. neobsahujú žiadne osobné informácie o užívate¾och, ale iba ukazovate¾, ktorý mimo ich plnení nemá žiadny význam. S pomocou Cookies môže spoloènos unitedprint.com Slovensko s.r.o. analyzova, ako zákazník využíva jej webovú stránku. Spoloènos unitedprint.com Slovensko s.r.o. môže potom obsah webovej stránky upravi pod¾a potrieb zákazníkov. Prostredníctvom bezpeènostných nastavení prehliadaèa si môže používate¾ funkciu Cookies deaktivova, èo však môže spôsobi obmedzenie funkènosti.


VI. Návrh a uzavretie zmluvy

(1) Pri objednávke si zákazník najskôr zvolí individuálny produkt, určí pri tlačových výrobkoch podľa špecifikácie zákazníka pomocou návrhových možností ponúkaných na internetovom portáli print24.sk vzhľad a obsah tlačového výrobku, následne vyplní on-line formulár, na záverečnej prehľadovej strane skontroluje správnosť svojich údajov a proces objednávania dokončí potvrdením tlačidla „Dokončiť objednávku“.

(2) Dokončením objednávky dáva zákazník záväznú ponuku. V prípade, že objednávka bola úspešne odoslaná, dostane zákazník e-mail, v ktorom mu spoločnosť unitedprint.com Slovensko s.r.o. potvrdí príjem e-mailu s objednávkou a oznámi nevyhnutné informácie o objednávke, ako aj informácie o produkte. Tento potvrdzujúci e-mail ešte nepredstavuje prijatie ponuky zákazníka. Zákazník je svojou ponukou viazaný do uplynutia druhého pracovného dňa nasledujúceho po pracovnom dni zadania ponuky. K uzavretiu zmluvy a tým aj k zmluvnému záväzku na jednotlivé plnenia dôjde až v okamihu, keď spoločnosť unitedprint.com Slovensko s.r.o. prijme ponuku prostredníctvom výslovného potvrdenia objednávky elektronickou poštou. Zmluva so zákazníkom vzniká aj vtedy, keď zákazník uvedie chybnú adresu dodania.

(3) Pokiaľ zákazník koná prostredníctvom tretej splnomocnenej osoby, zmluva s treťou osobu vznikne len vtedy, keď bola spoločnosti unitedprint.com Slovensko s.r.o. predložená plná moc a spoločnosť unitedprint.com Slovensko s.r.o. uzavretie zmluvy s treťou osobou výslovne potvrdila.

(4) Zákazníkom chybne uvedená adresa nemá žiadny vplyv na vznik, platnosť a účinnosť zmluvy.

(5) Zákazník môže objednávku kedykoľvek zrušiť prostredníctvom zatvorenia internetového prehliadača. Prehľad zadaných údajov umožňuje zákazníkovi ešte pred odoslaním objednávky skontrolovať všetky údaje a prípadné chyby opraviť kliknutím na tlačidlo „zmeniť objednávku“. V celom procese objednávania je zákazníkovi k dispozícií verzia v slovenskom jazyku. Spoločnosť unitedprint.com Slovensko s.r.o. objednávku produktu uloží, zákazníkovi zašle potvrdzujúci e-mail a zákazník si môže v prípade straty podkladov písomne vyžiadať ich kópiu za úhradu takto spoločnosti unitedprint.com Slovensko s.r.o. vzniknutých nákladov. Ustanovenie v časti B čl. X ods. 3 nie je týmto dotknuté.

(6) Spoločnosť unitedprint.com Slovensko s.r.o. si vyhradzuje právo objednávku odmietnuť a už uzavreté zmluvy predčasne a s okamžitou platnosťou vypovedať, pokiaľ údaje poskytnuté pre tlač majú pornografický, pravicovo alebo ľavicovo extrémistický, rasistický alebo diskriminačný obsah, ich obsah je namierený proti základným ľudským právam a slobodám alebo je v rozpore so všeobecne platnými a záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Ďalšie práva a nároky spoločnosti unitedprint.com Slovensko s.r.o. tým zostávajú nedotknuté.

(7) Zákazník je povinný odosielané údaje pred ich odoslaním spoločnosti unitedprint.com Slovensko s.r.o. starostlivo skontrolovať, či zodpovedajú vyššie uvedeným požiadavkám. Pokiaľ budú voči spoločnosti unitedprint.com Slovensko s.r.o. zo strany iných zákazníkov, iných tretích osôb alebo štátnych inštitúcií uplatnené nároky z dôvodu porušenia ich práv spôsobeného protiprávnym charakterom tlačových materiálov, ktoré boli dodané zákazníkom a/alebo ktoré boli vytvorené spoločnosťou unitedprint.com Slovensko s.r.o. na základe informácií od zákazníka, zákazník sa zaväzuje spoločnosť unitedprint.com Slovensko s.r.o. ochrániť pred všetkými nárokmi z dôvodu porušenia práv tretích osôb (bez ohľadu na ich právny dôvod a bez ohľadu na to, na čo budú zamerané) a znášať tie primerané náklady, ktoré spoločnosti unitedprint.com Slovensko s.r.o. vzniknú z dôvodu uplatnenia nárokov z titulu protiprávneho stavu a/alebo v súvislosti s odstránením takéhoto protiprávneho stavu. To platí osobitne pri porušení autorských práv, práv ochrannej značky alebo práv hospodárskej súťaže alebo iných označení / práv duševného vlastníctva tretích osôb a osobitne zahŕňa primerané náklady na právnu ochranu (náklady na právne zastúpenie a súdne náklady v zákonnej výške) spoločnosti unitedprint.com Slovensko s.r.o. Toto oslobodenie od nárokov je účinné - ako zmluva v prospech tretích osôb - aj vo vzťahu k subjektom, ktoré spoločnosť unitedprint.com Slovensko s.r.o. poverí niektorými plneniami v rámci plnenia zmluvy. Ďalšie práva a nároky spoločnosti unitedprint.com Slovensko s.r.o. na náhradu škody tým zostávajú nedotknuté. Vyššie uvedené povinnosti zákazníka neplatia, pokiaľ zákazník za príslušné porušenie práv nezodpovedá.


VII. Právo na odstúpenie od zmluvy

(1) Spotrebite¾ má právo odstúpi od zmluvy za podmienok uvedených v zákone è. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebite¾a a v èasti A týchto VOP – informácie pre zákazníka.

(2) Ak je zákazník podnikate¾om v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, teda využíva služby spoloènosti unitedprint.com Slovensko s.r.o. pri výkone samostatne zárobkovej alebo živnostenskej èinnosti, právo na odstúpenie od zmluvy mu neprináleží.


VIII. Služby a plnenia spoločnosti unitedprint.com Slovensko s.r.o.

(1) Obsah služieb a plnení poskytovaných spoloènosou unitedprint.com Slovensko s.r.o. vyplýva z údajov uvedených na internetovej stránke spoloènosti unitedprint.com Slovensko s.r.o., a osobitne z preh¾adu uvedeného na stránke pred dokonèením objednávky, ako aj z potvrdenia objednávky a z prípadne dojednaných zmien a doplnení uzavretej zmluvy.

(2) Pri farbách a lakoch, ako aj pri papieroch môže dôjs k drobným odchýlkam vo farebnosti a materiáloch. To platí aj pre odchýlky vo farebnosti a materiáloch v porovnaní so skoršími objednávkami. Takéto odchýlky, ktoré nevedú k odchýlke od popisu výrobku a ktoré sú v rámci dohodnutých kvalitatívnych štandardov, toleranciách a farebných odchýlkach, môžu okrem iného vzniknú z dôvodu zmeny dodávate¾a, zmeny materiálov alebo zmeny výrobných postupov a nemôžu by reklamované z dôvodu odchýlky v porovnaní so skoršími objednávkami zákazníka.

(3) Zabezpeèenie tlaèových údajov potrebných na splnenie objednávky nepatrí k povinnostiam, ktoré je spoloènos unitedprint.com Slovensko s.r.o. povinná poskytnú. Ak v konkrétnom prípade nebude dohodnuté inak, ide o povinnú súèinnos zo strany zákazníka.

(4) Pri potrebách pre tlaè je pri každom produkte uvedený podrobný popis vlastností produktu a vhodnosti produktu, ako aj pokyny pre spracovanie a prípadné bezpeènostné pokyny. Obsah príslušného popisu produktu tvorí v prípade kúpy produktu súèas zmluvy.

(5) Zmena objednávky je možná len spôsobom uzavretia dodatkov o zmene èi doplnení zmluvy. Každá žiados zákazníka na zmenu objednávky bude považovaná za ponuku urèenú spoloènosti unitedprint.com Slovensko s.r.o. na uzavretie novej zmluvy. Spoloènos unitedprint.com Slovensko s.r.o. nie je povinná ponuku na uzavretie novej zmluvy od zákazníka prija. Zmena objednávky sa považuje za prijatú až keï spoloènos unitedprint.com Slovensko prijme objednávku a zákazníkovi prostredníctvom elektronickej pošty odošle potvrdenie objednávky.


IX. Opis produktov, trvanlivos, povolené odchýlky

(1) Ku každému produktu existuje detailný opis jeho vlastností a jeho povahy, vrátane pokynu na spracovanie, ako aj bezpeènostné upozornenie. Platný popis každého produktu tvorí v prípade jeho kúpy súèas obsahu zmluvy. Popisy produktov je možné zisti na internetovej stránke spoloènosti unitedprint.com Slovensko s.r.o. print24.sk a to jednak priamo v popise ponúkaných produktov, ako aj z on-line nákupného košíka.

(2) Farby a laky majú v zásade obmedzenú trvanlivos. Sú uspôsobené tak, aby boli vyhovujúce pre väèšinu bežných tlaèiarenských prác. V prípade, ak ich zákazník chce použi pre špeciálne práce, nie bežné materiály urèené na potlaè alebo pre neobvyklé zaaženie, dôrazne odporúèame, aby sa zákazník najskôr predchádzajúcimi pokusmi (najlepšie prostredníctvom malého predbežného tlaèového nákladu alebo formou malého množstva na skrytých plochách) presvedèil o tom, èi sú na tento úèel vhodné a vyhovujúce jeho potrebám. Ïalšie charakteristiky a špecifikácie produktov vyplývajú z ich príslušných popisov.

(3) Popisy produktov obsahujú aj údaje k obvyklým dohodnutým odchýlkam. Odchýlky sa týkajú pri papieri najmä jeho množstva, hmotnosti, objemu a orezu. Oh¾adom možných farebných odchýlok platia merné podmienky a merné hodnoty uvedené v platnom popise jednotlivých produktov.

(4) Popisy produktov sú zákazníkom k dispozícií na internetovej stránke spoloènosti unitedprint.com Slovensko s.r.o. aj v ¾ahko vytlaèite¾nej PDF forme. Niektoré popisy produktov možno stiahnu on-line a vytlaèi.


X. Údaje pre tlač, povinnosť overenia správnosti poskytnutých údajov pre tlač,konvertovanie

(1) Spoločnosť unitedprint.com Slovensko s.r.o. realizuje objednávky tlače výlučne na základe údajov pre tlač poskytnutých zákazníkom. Tieto údaje je potrebné zaslať výhradne vo formátoch a so špecifikáciami, ktoré sú uvedené v informáciách pre zákazníka. V prípade odlišných dátových formátoch alebo iných špecifikácií nie je bezchybná tlač zaručená. Zákazník je pred odoslaním povinný dôkladne overiť, či údaje pre tlač, ktoré poskytuje spoločnosti unitedprint.com Slovensko s.r.o., sú v určenej forme stanovenej pre realizáciu objednávky. Spoločnosť unitedprint.com Slovensko s.r.o. správnosť formy údajov pre tlač neoveruje. Nebezpečenstvo chybného výtlačku v dôsledku poskytnutia chybných údajov pre tlač znáša samotný zákazník.

(2) Dohodnuté sú nasledovné tolerancie pre zákazníka: pre orezanie 1 mm, pre ohyb 1 mm a pre vnútorný okraj 1mm.

(3) Zákazník je povinný zabezpečiť úschovu kópií údajov zadaných pre tlač, nakoľko spoločnosť unitedprint.com Slovensko s.r.o. po dokončení tlačových výrobkov tieto údaje vymaže.

(4) Pokiaľ si zákazník výslovne praje a pokiaľ je to technicky možné, použijú sa aj iné formáty ako tie, ktoré sú uvedené v informáciách pre zákazníkov. Spoločnosť unitedprint.com Slovensko s.r.o. nezodpovedá za chyby, ku ktorým dôjde preformátovaním údajov pre tlač do formátov, ktoré môže spoločnosť unitedprint.com Slovensko s.r.o. spracovať. Zákazník vyhlasuje, že riziko za preformátovanie údajov pre tlač znáša sám. Pokiaľ údaje pre tlač nebudú poskytnuté v moduse CMYK, v tom prípade môže spoločnosť unitedprint.com Slovensko s.r.o. údaje pre tlač preformátovať. Pri preformátovaní údajov z formátu RGB alebo ICC, prirodzene dochádza k odchýlkam vo farebnosti voči originálu. Zodpovednosť za farebné odlišnosti znáša výlučne zákazník. Zákazník vyhlasuje, že riziko spojené s preformátovaním nesie výhradne sám, ak budú údaje pre tlač poskytnuté v inom ako požadovanom moduse CMYK.

(5) Spoločnosť unitedprint.com Slovensko s.r.o. je povinná vykonať kontrolu údajov pre tlač len v takom rozsahu, ktorý vyplýva z údajov spoločnosti unitedprint.com Slovensko s.r.o. v rámci procesu zadávania objednávky (tzv. rýchla kontrola údajov). Pokiaľ spoločnosť unitedprint.com Slovensko s.r.o. zistí chybnosť zaslaných údajov pre tlač, oznámi túto skutočnosť zákazníkovi. Zákazník je následne povinný chybné údaje v zmysle podmienok pre tlač opraviť a dodať bezchybné údaje alebo údaje nechať spracovať spoločnosťou unitedprint.com Slovensko s.r.o. do stavu vhodného pre tlač alebo nechať chybné údaje vytlačiť.

(6) Ďalšiu kontrolu zaslaných údajov pre tlač spoločnosť unitedprint.com Slovensko s.r.o. nevykonáva. Nebezpečenstvo prípadných iných chýb tlačových výrobkov v dôsledku chybných údajov v tomto zmysle znáša výhradne zákazník.

(7) Spoločnosť unitedprint.com Slovensko s.r.o. je oprávnená, nie však povinná, vykonať kontrolu obsahu objednávky v zmysle porušenia zákazu v časti B čl. VI. odseku 6 týchto VOP.


XI. Kontrola a korektúra údajov pre tlaè

(1) Spoločnosť unitedprint.com Slovensko s.r.o. ponúka zákazníkom vyhotovenie vzorky (tzv. proof) ako zvláštnu službu. Zákazník môže za osobitnú odplatu požadovať vyhotovenie papierovej vzorky (paperproof) a vzorky na obrazovke (screenproof). Vzhľad papierovej vzorky, ktorá sa vyrobí digitálnou tlačou, obsahuje z dôvodu odlišnej tlačovej techniky drobné odchýlky v porovnaní s tlačovým výrobkom vyrobeným v kvalite offsetovej tlače. Z dôvodu zobrazenia na obrazovke uvedené platí ešte vo väčšej miere pre elektronickú tlačovú vzorku. Napriek tomu sa spoločnosť unitedprint.com Slovensko s.r.o. snaží o to, aby boli vzorky vyrobené tak, aby čo možno najviac zodpovedali originálu. Pri objednávke vzorky je zmluvne dohodnutá dodacia lehota záväzná iba vtedy, keď:

• bude elektronická vzorka (screenproof) schválená zákazníkom do troch hodín po prijatí mailu počas zvyčajnej prevádzkovej doby 9 – 18 hodín;

• bude papierová vzorka (paperproof) schválená zákazníkom do 12. hodiny pracovného dňa nasledujúceho po doručení papierovej vzorky. V prípade expresnej objednávky papierovej vzorky musí byť schválenie vykonané do 12. hodiny pracovného dňa, kedy bola papierová vzorka zákazníkovi doručená.

(2) S cieľom predísť oneskoreniam pri dodaní je zákazník povinný - v prípade, ak po dodaní vzoriek nemá žiadnu reklamáciu - tlač bezodkladne schváliť. Schválením zákazník potvrdzuje údaje pre tlač vo forme stelesnenej vo vzorke v súlade s dohodnutými kvalitatívnymi štandardmi, toleranciami a odchýlkami vo farebnosti. Ak dôjde k schváleniu neskôr, potom sa predlžuje dodacia lehota pre každý začatý pracovný deň neskoršieho schválenia o jeden pracovný deň.

(3) V prípade, ak zákazník vzorku odmietne, musí spoločnosti unitedprint.com Slovensko s.r.o. zaslať prepracované údaje pre tlač (potrebná súčinnosť zákazníka). V takomto prípade začína dodacia lehota pôvodne zvolená zákazníkom nanovo plynúť až od okamihu doručenia prepracovaných údajov.

(4) Drobné odchýlky, ktoré nevedú k odchýlke od popisu výrobku a ktoré sú v rámci dohodnutých kvalitatívnych štandardov, tolerancií a farebných odchýlok, môžu okrem iného vzniknúť z dôvodu zmeny dodávateľa, zmeny materiálov alebo zmeny výrobných postupov a nemôžu byť reklamované z dôvodu odchýlky v porovnaní s papierovými vzorkami, elektronickými vzorkami alebo skoršími objednávkami zákazníka.


XII. Ceny a vyúčtovanie

(1) Súèasou cien za poskytnutie služieb a plnení je balné, prepravné a poštovné za jednorazové zaslanie tovaru zákazníkovi a zákonná sadzba dane z pridanej hodnoty, pokia¾ z preh¾adu stránky pred odoslaním objednávky, ako aj zo záväzného potvrdenia o prijatí objednávky, èi vzájomne dohodnutých zmluvných zmien a dodatkov nevyplýva nieèo iné. Uvedené ceny platia za predpokladu, že zákazníkom zadané údaje v objednávke ostanú po uzavretí zmluvy nezmenené. Náklady, ktoré vzniknú v dôsledku dodatoèných, zákazníkom ohlásených a spoloènosou unitedprint.com Slovensko s.r.o. odsúhlasených zmien, budú vyúètované osobitne. Náklady spojené s balením a prepravou (balné, prepravné a poštovné) sa viažu iba na jednu zásielku odoslanú na adresu doruèenia uvedenú zákazníkom. Pri produktoch ponúkaných bezplatne hradí prepravné zákazník. Spoloènos unitedprint.com Slovensko s.r.o. dodáva plnenia len v rámci Slovenskej republiky.

(2) Ceny plnení poskytnutých spoloènosou unitedprint.com Slovensko s.r.o. vyplývajú z údajov uvedených na internetovom portáli spoloènosti unitedprint.com Slovensko s.r.o. print24.sk, a z preh¾adu uvedeného na uvedenej webovej stránke pred dokonèením objednávky, ako aj z potvrdenia objednávky a eventuálne z dohodnutých zmien a doplnení zmluvy, podporne aj z aktuálneho cenníka platného v èase objednávky.

(3) Ak si zákazník uplatní svoje právo na odstúpenie od zmluvy, je povinný uhradi bezprostredné náklady súvisiace s vrátením tovaru. Tovar, ktorý nemožno odosla ako balík, si vyzdvihne spoloènos unitedprint.com Slovensko s.r.o. na náklady zákazníka.


XIII. Lehoty dodania/ plnenia a omeškanie

(1) Dodacie lehoty a termíny, ktoré môžu byť dohodnuté ako záväzné alebo nezáväzné, musia byť dohodnuté v písomnej forme. Čas poskytovania služieb je výlučne počas pracovných dní. Uvedené lehoty dodania platia len pre dodávky na území Slovenskej republiky. Lehota dodania začína plynúť po odoslaní potvrdenia objednávky v pracovný deň, v ktorý spoločnosť unitedprint.com Slovensko s.r.o. dostala všetky údaje, príp. podklady potrebné pre výrobu veci do l2.00 hodiny (pri objednávkach s lehotou dodania do 24 hodín do 10:00 hodiny). Pokiaľ si zákazník ako formu platenia zvolil platbu vopred, objednávka sa realizuje až po prijatí platby, pokiaľ nebude dohodnuté niečo iné. V závislosti od toho sa presúva aj začiatok lehoty na dodanie tovaru. Lehota dodania je dodržaná, keď do jej uplynutia opustil tovar výrobňu alebo pri využití možnosti prepravy bolo oznámené, že tovar je pripravený na prepravu. Dodržanie lehoty dodania predpokladá včasné, úplné a riadne splnenie povinností zo strany zákazníka.

(2) Ak je zákazník podnikateľom v zmysle § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Z. z. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov, platia nasledovné pravidlá:

a) Ak je dohodnuté zaslanie tovaru, vzťahujú sa lehoty a termíny dodania na okamih odovzdania zásielky dopravcovi, prepravcovi alebo inej tretej osobe poverenej prepravou.

b) Spoločnosť unitedprint.com Slovensko s.r.o. nezodpovedá za omeškanie dodania či plnenia z dôvodov vyššej moci alebo udalosti, ktorá má za následok podstatné sťaženie dodania tovaru neprechodného charakteru alebo jeho úplné znemožnenie – a to najmä prerušenie prevádzky, ťažkosti so zaobstaraním materiálu či energiami, omeškanie prepravy, štrajk, zákonnú výluku, úradné nariadenie, vynechanú dodávku, ktorá nebola dodaná správne alebo v lehote zo strany dodávateľa bez zapríčinenia spoločnosťou unitedprint.com Slovensko s.r.o., pokiaľ takéto okolnosti podstatne sťažili alebo znemožnili dodanie či plnenie a táto prekážka je prechodného charakteru, je spoločnosť unitedprint.com Slovensko s.r.o. oprávnená termín dodania, príp. predmetné plnenie posunúť o čas prekážky, vrátane primeranej doby na obnovenie prevádzky. Pri prekážkach neprechodného charakteru je spoločnosť unitedprint.com Slovensko s.r.o. oprávnená v dôsledku nesplnenia časti plnenia celkom alebo čiastočne odstúpiť od zmluvy. Ak prekážka trvá dlhšie ako dva mesiace je zákazník oprávnený po poskytnutí primeranej dodatočnej lehoty od zmluvy s ohľadom na ešte nesplnenú časť plnenia odstúpiť.

c) Dodržanie lehôt a termínov dodania spoločnosťou unitedprint.com Slovensko s.r.o. predpokladá včasné, úplné a riadne splnenie povinností zo strany zákazníka, ktorými sú najmä úhrada platieb, resp. pri platbe kreditnou kartou povolenie na úhradu od príslušnej spoločnosti, ktorá kreditnú kartu vydala, okrem prípadov že by bola výnimočne dohodnutá úhrada na faktúru.

(3) Spoločnosť unitedprint.com Slovensko s.r.o. nezodpovedá, a to ani pri záväzne dohodnutých termínoch dodania, za omeškanie dodania či plnenia kvôli vyššej moci a udalostiam, ktoré môžu spoločnosti unitedprint.com Slovensko s.r.o. dodanie výrazne sťažiť a znemožniť (neočakávaný štrajk, výluka, úradné nariadenie a iné nepredvídateľné prekážky), ktoré nezávisia od vôle spoločnosti unitedprint.com Slovensko s.r.o. a majú preukázateľne významný vplyv na vyhotovenie a dodanie tovaru, a to aj vtedy, keď sa vyskytnú u dodávateľov či subdodávateľov spoločnosti unitedprint.com Slovensko s.r.o. V takýchto prípadoch je spoločnosť unitedprint.com Slovensko s.r.o. oprávnená termín dodania, príp. predmetné plnenie predĺžiť/posunúť o čas prekážky, vrátane primeranej doby na obnovenie prevádzky, alebo v dôsledku nesplnenia časti plnenia celkom alebo čiastočne odstúpiť od zmluvy. Ak sa v dôsledku vyššie uvedených okolností stane plnenie nemožným, spoločnosť unitedprint.com Slovensko s.r.o. sa zbaví svojej povinnosti plniť. Spoločnosť unitedprint.com Slovensko s.r.o. je povinná zákazníka o týchto prekážkach bezodkladne informovať. V prípade omeškania spoločnosti unitedprint.com Slovensko s.r.o. je zákazník oprávnený za každý ukončený týždeň omeškania požadovať zmluvnú pokutu 0,5%, spolu najviac 5%, z ceny časti plnenia dotknutého omeškaním. Ďalšie nároky z omeškania mu neprináležia.


XIV. Prechod nebezpečenstva

(1) Ak je zákazník podnikateľom v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, nebezpečenstvo náhodného zániku alebo náhodnej skazy tovaru prechádza na zákazníka okamihom jeho odovzdania prepravcovi (pričom smerodajný je začiatok nakladacieho procesu); toto platí nezávisle od toho, kto znáša náklady na zaslanie a tiež aj vtedy, keď sa preprava uskutočňuje prostredníctvom vlastných pracovníkov spoločnosti unitedprint.com Slovensko s.r.o. Ak je tovar pripravený na prepravu a dôjde k omeškaniu prepravy alebo prevzatia tovaru z dôvodov, za ktoré unitedprint.com Slovensko s.r.o. nezodpovedá, v tom prípade prechádza nebezpečenstvo pri právnych úkonoch s podnikateľmi v zmysle § 2 ods. 2 zák. č. 513/1991 Z. z. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov na zákazníka, a to od okamihu doručenia oznámenia, že tovar je pripravený na prepravu.

(2) V prípade, že je zákazník spotrebiteľom v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa, prechádza nebezpečenstvo prípadného zániku alebo náhodnej skazy tovaru na zákazníka až okamihom, keď mu je tovar odovzdaný. Rovnocenná s odovzdaním je situácia, keď bude zákazník v omeškaní s prevzatím tovaru a keď bol tovar pri zvolení možnosti „povolenie na uloženie“ uložený na dohodnuté miesto Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru. Za odovzdanie sa považuje aj situácia (fikcia odovzdania), keď sa zákazník dostane do omeškania s prevzatím tovaru, hoci bol o termíne a mieste prevzatia včas oboznámený.

(3) Ak bolo dohodnuté prevzatie tovaru zákazníkom v priestoroch spoločnosti unitedprint.com Slovensko s.r.o., spoločnosť unitedprint.com Slovensko s.r.o. tovar pripraví na vyzdvihnutie na dohodnutej adrese a oznámi zákazníkovi, že tovar je pripravený na prevzatie. Zákazník je povinný si tovar vyzdvihnúť v lehote jedného týždňa od takéhoto oznámenia. Ak sa zákazník dostane do omeškania s vyzdvihnutím tovaru, je spoločnosť unitedprint.com Slovensko s.r.o. oprávnená stanoviť zákazníkovi primeranú dodatočnú lehotu a po jej uplynutí tovar odoslať zákazníkovi na jeho náklady. Spoločnosť unitedprint.com Slovensko s.r.o. upozorní zákazníka pri stanovení dodatočnej lehoty na právne následky uplynutia lehoty.

(4) Spoločnosť unitedprint.com Slovensko s.r.o. je oprávnená vykonať dodávku v častiach iba vtedy, ak je čiastková dodávka pre zákazníka použiteľná na zmluvný účel použitia, ak je zabezpečené dodanie zostávajúcich objednaných tovarov a zákazníkovi tým nevzniknú žiadne významné dodatočné náklady (ibaže by spoločnosť unitedprint.com Slovensko s.r.o. vyhlásila, že je ochotná takéto dodatočné náklady uhradiť). Ak je zákazník spotrebiteľ, platí predchádzajúca veta s tým, že spoločnosť unitedprint.com Slovensko s.r.o. v plnom rozsahu prevezme dodatočne vzniknuté náklady (napr. náklady na odoslanie).

(5) V prípade, ak si to zákazník želá, môže spoločnosť unitedprint.com Slovensko s.r.o. na jeho náklady zásielku poistiť proti poistiteľným škodám.

(6) Ak sa zásielka vráti späť ako nedoručiteľná, nie je spoločnosť unitedprint.com Slovensko s.r.o. povinná zásielku uschovať, iba že by dôvod jej nedoručenia zákazník nezavinil. Spoločnosť unitedprint.com Slovensko s.r.o. po preskúmaní, či bola zásielka dodaná riadne, po informovaní zákazníka o tejto skutočnosti a po uplynutí primeranej lehoty na prevzatie zásielky, zásielku zničí. Nárok spoločnosti unitedprint.com Slovensko s.r.o. na náhradu takto vzniknutých nákladov ostáva nedotknutý. Dočasné uschovanie je realizované na nebezpečenstvo a náklady zákazníka.

(7) Náklady skladovania po prechode nebezpečenstva znáša zákazník; náklady skladovania pri skladovaní prostredníctvom spoločnosti unitedprint.com Slovensko s.r.o. sú 0,25 % z výšky fakturovanej sumy za skladovanú zásielku za každý začatý týždeň; spoločnosť unitedprint.com Slovensko s.r.o. si vyhradzuje právo na uplatnenie vyšších alebo nižších nákladov na skladovanie za predpokladu, že ich preukáže.


XV. Výhrada vlastníctva

(1) Ak je zákazník spotrebite¾om, spoloènos unitedprint.com Slovensko s.r.o. ostáva vlastníkom dodaného tovaru až dovtedy, pokia¾ spotrebite¾ nezaplatí celú cenu tovaru v zmysle uzavretej zmluvy.

(2) Ak je zákazník podnikate¾om v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, spoloènos unitedprint.com Slovensko s.r.o. ostáva vlastníkom tovaru, kým nie sú uhradené všetky platby súvisiace s obchodným vzahom. Zákazník je oprávnený kúpenú vec ïalej riadnym spôsobom a v súlade s právom scudzi; ak je zákazník podnikate¾om v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, postupuje touto zmluvou zákazník spoloènosti unitedprint.com Slovensko s.r.o. všetky poh¾adávky vo výške fakturovanej sumy (vrátane DPH), ktoré vznikajú voèi jeho odberate¾om alebo tretím osobám v dôsledku ïalšieho predaja tovaru. Zákazník týmto vyhlasuje súhlas s postúpením poh¾adávky. Vymáhaním týchto poh¾adávok, aj po ich postúpení, ostáva poverený objednávate¾ (zákazník). Aj po postúpení poh¾adávok je zákazník naïalej povinný i oprávnený ich vymáha až do ich úplného zaplatenia. Oprávnenie spoloènosti unitedprint.com Slovensko s.r.o. vymáha poh¾adávky vo vlastnom mene a na vlastný úèet však týmto nie je dotknuté. Spoloènos unitedprint.com Slovensko s.r.o. sa však zaväzuje, že nebude vymáha poh¾adávku, pokia¾ zákazník z prijatých tržieb uhrádza riadne svoje platobné záväzky, nie je v omeškaní s platbou a v súvislosti s jeho majetkom nebol podaný žiadny návrh na vyhlásenie konkurzného konania alebo reštrukturalizaèného konania, a nehrozí jeho platobná neschopnos. V opaènom prípade môže spoloènos unitedprint.com Slovensko s.r.o. požadova od zákazníka, aby jej oznámil potrebné informácie o postúpených splatných poh¾adávkach a dlžníkoch, poskytol všetky údaje nevyhnutné pre vymáhanie poh¾adávok, na vlastné náklady vyhotovil všetky k tomu potrebné dokumenty a dlžníkom (tretím osobám) oznámil postúpenie poh¾adávky v prospech spoloènosti unitedprint.com Slovensko s.r.o. Ak sa zákazník ocitne v omeškaní s platbou, je spoloènos unitedprint.com Slovensko s.r.o. oprávnená odvola zákazníkovi udelené splnomocnenie na vymáhanie poh¾adávky. Spoloènos unitedprint.com Slovensko s.r.o. sa na základe vlastného uváženia môže zrieknu, tých zabezpeèení, ktorých hodnota presahuje 20 % hodnoty zaistených poh¾adávok. Výber zabezpeèení, ktorých sa má spoloènos unitedprint.com Slovensko s.r.o. zrieknu, prináleží priamo jej. Pri správaní zákazníka, ktoré je v rozpore s touto zmluvou, najmä pokia¾ ide o jeho omeškanie s platbou, má spoloènos unitedprint.com Slovensko s.r.o. právo požadova vrátenie predanej veci. Zákazník je v tom prípade povinný, predmetný výrobok po výzve spoloènosti unitedprint.com Slovensko s.r.o. bez zbytoèného odkladu vráti. Vyžiadanie vrátenia výrobku nepredstavuje odstúpenie od zmluvy, ibaže by spoloènos unitedprint.com Slovensko s.r.o. túto skutoènos výslovne vyjadrila.


XVI. Zapoèítanie, zadržanie a postúpenie

(1) Na zapoèítanie, zadržanie a zníženie ceny je zákazník oprávnený, aj v prípade keï bola uplatnená reklamácia alebo protinárok, iba vtedy, keï boli protinároky právoplatne zistené alebo sú nesporné. Na zadržanie je zákazník oprávnený aj bez predpokladov vyplývajúcich z vety 1 tohto èlánku vtedy, keï sa zádržné právo pre protinároky uplatòuje z rovnakého zmluvného vzahu.

(2) Zákazník môže postúpi svoje nároky z tejto zmluvy tretím osobám len s predošlým písomným súhlasom spoloènosti unitedprint.com Slovensko s.r.o.


XVII. Zodpovednos za vady a reklamácie

(1) Nároky z vád sú vylúèené, pokia¾ sú vady spôsobené dodaním chybných, neúplných alebo inak nesprávnych údajov pre tlaè zo strany zákazníka.

(2) Ak je zákazník spotrebite¾om, platia všeobecné právne predpisy SR o zodpovednosti za vady. Nároky zo zjavných vád sú vylúèené, pokia¾ si ich zákazník v spoloènosti unitedprint.com Slovensko s.r.o. neuplatní v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. Pre zachovanie lehoty postaèuje vèasné a preukázate¾né odoslanie oznámenia o vadách písomne prostredníctvom e-mailu, poštou alebo faxom. Povolené odchýlky uvedené v èasti B èl. IX týchto VOP ako aj v popisoch produktov nepredstavujú vecné vady.

(3) Reklamácie, ktoré vyplývajú z toho, že zákazník nedodržal pokyny týkajúce sa predpokladov spojených s údajmi pre tlaè, sú neprípustné. To platí predovšetkým pre tlaè produktov, ktoré sú založené na farbách RGB, pri ktorých možnos rozlíšenia je ve¾mi nízka, alebo pri ktorých boli použité vzory, ktoré sa nezobrazili. Za vadu sa nepovažuje zanedbate¾né farebné odchýlenie. Platí to rovnako pre farebné odchýlenia pri starších objednávkach realizovaných spoloènosou unitedprint.com Slovensko s.r.o. Obvyklé nedostatoèné alebo nadbytoèné dodávky do 5 % objednaného množstva je zákazník povinný prevzia, pokia¾ je to v konkrétnom prípade odchýlka prípustná a nevyhnutná. Fakturuje sa vždy dodané, maximálne ale objednané množstvo.

(4) Ak má dodaný tovar odstránite¾né vady, zákazník má právo, aby bola vada bezplatne, vèas a riadne odstránená. Namiesto odstránenia vady môže kupujúci požadova výmenu vadnej veci za vec bez vád alebo má právo na primeranú z¾avu z ceny výrobku. Ak ide o neodstránite¾nú vadu, ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užíva ako vec bez vady, má zákazník právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpi. Ak ide o neodstránite¾nú vadu, ktorá však nebráni užívaniu veci, má kupujúci právo na primeranú z¾avu z ceny výrobku. V prípade, že spoloènosti unitedprint.com Slovensko s.r.o. uplynie zákazníkom urèená dodatoèná lehota bez toho, aby dodala náhradu alebo odstránila vadu alebo sa oprava veci nevydarí, je zákazník oprávnený požadova primeranú z¾avu z ceny výrobku alebo odstúpi od zmluvy. Spoloènos unitedprint.com Slovensko s.r.o. zodpovedá za náhradné dodávky a opravy v rovnakom rozsahu ako pri pôvodnom tovare. Vadu výrobku musí kupujúci uplatni u predávajúceho bez zbytoèného odkladu v lehote najneskôr do 6 mesiacov od zistenia vady, najneskôr do uplynutia záruènej doby.

(5) V prípade, že je zákazník podnikate¾om, neprináležia mu nároky z vád pri nepodstatných odchýlkach od dohodnutých vlastností tovaru a nepodstatnom obmedzení jeho použite¾nosti. Predovšetkým to platí pri povolených odchýlkach pod¾a èasti B èl. IX týchto VOP.

(6) Zákazník je povinný si tovar bezodkladne po prevzatí skontrolova a reklamova na òom všetky zistené nedostatky. Spoloènos unitedprint.com Slovensko s.r.o. je v rámci dodatoèného plnenia oprávnená pod¾a svojho uváženia doda tovar s odstránenými nedostatkami alebo nový tovar.

(7) Pre nároky na náhradu škody platia ustanovenia èasti B èl. XVIII týchto VOP.


XVIII. Zodpovednosť za škodu

Spoločnosť unitedprint.com Slovensko s.r.o. zodpovedá len za tie škody, ku ktorým došlo v súvislosti s úmyselným konaním alebo konaním z hrubej nedbanlivosti zo strany spoločnosti unitedprint.com Slovensko s.r.o.


XIX. Vlastníctvo, archivácia, autorské právo

(1) Materiály s potlačou vyrobené a použité spoločnosťou unitedprint.com Slovensko s.r.o. za účelom výroby výrobkov, ostávajú vo vlastníctve spoločnosti unitedprint.com Slovensko s.r.o. Autorské právo a všetky ostatné práva na potláčaných materiáloch vyrobených a použitých k výrobe tlačovín patria výlučne spoločnosti unitedprint.com Slovensko s.r.o.

(2) Digitálne údaje, iné predmety a čiastočné či hotové produkty potrebné na opätovné použitie, nie sú po termíne expedovania uchovávané spoločnosťou unitedprint.com Slovensko s.r.o. a nie sú ani zasielané klientovi.

(3) Výrobky spoločnosti unitedprint.com Slovensko s.r.o. sa vyrábajú výlučne na základe pokynov klienta obsiahnutých v poskytnutých údajoch pre tlač. Spoločnosť unitedprint.com Slovensko s.r.o. nezodpovedá za výsledok tlače vyrobenej na základe klientom poskytnutých údajov pre tlač.

(4) Zákazník vyhlasuje, že disponuje všetkými právami k využívaniu, prenechaniu a k zverejneniu poskytnutých údajov, predovšetkým vzhľadom na textový a obrazový materiál. Zákazník sám nesie zodpovednosť za to, ak porušuje zákonom chránené práva tretích osôb alebo ak je obsah jeho tlačovín v rozpore s platným právom Slovenskej republiky. Zákazník vyhlasuje, že spoločnosť unitedprint.com Slovensko s.r.o. nezodpovedá za porušenie práv tretích osôb vrátane autorských práv týchto osôb, ku ktorému došlo v súvislosti s použitím tých údajov pre tlač, ktoré spoločnosti unitedprint.com Slovensko s.r.o. poskytol zákazník. Zákazník nahradí spoločnosti unitedprint.com Slovensko s.r.o. akúkoľvek ujmu, ktorá spoločnosti unitedprint.com Slovensko s.r.o. vznikne z uplatnenia nárokov tretích osôb z dôvodu škodlivého konania, za ktoré zodpovedá zákazník.


XX. Mlčanlivosť

Zmluvné strany sa zaväzujú nesprístupniť tretím osobám tajomstvo obchodnej a výrobnej povahy ako aj iné dôverné informácie vyplývajúce z obchodného vzťahu a z prostredia zmluvného partnera. Toto platí aj po ukončení zmluvného vzťahu.


XXI. Zmluvné pokuty

(1) Zmluvné strany si dohodli zmluvnú pokutu v prospech spoloènos unitedprint.com Slovensko s.r.o. voèi zákazníkovi pre nasledovné prípady porušenia zmluvy:

a) omeškanie zákazníka s úhradou platby aj napriek dodatoène stanovenej lehote;

b) porušenie zmluvy zo strany zákazníka pred dodaním tovaru spôsobom, ktorý spoloènos unitedprint.com Slovensko s.r.o. oprávòuje na odstúpenie od zmluvy;

c) stornovanie objednávky zákazníkom bez toho, aby mu vzniklo právo na odstúpenie od zmluvy;

d) výpoveï zmluvy spoloènosou unitedprint.com Slovensko s.r.o. voèi zákazníkovi, z dôvodu neposkytnutia potrebnej súèinnosti zo strany zákazníka ani po márnom uplynutí spoloènosou unitedprint.com Slovensko s.r.o. poskytnutej dodatoènej lehoty, najmä ak zákazník nedodá bezchybné údaje pre tlaè.

(2) Zmluvná pokuta spoloènosti unitedprint.com Slovensko s.r.o. voèi zákazníkovi èiní 5,00 € pri brutto hodnote objednávky do 25,00 €, 15,00 € pri brutto hodnote objednávky do 500,00 € a 25,00 € pri brutto hodnote objednávky nad 500,01 €. V prípade, že bude objednávka už zadaná do tlaèe (tzv. Pooling), odvíja sa paušálny nárok od netto hodnoty objednávky (t.j. hodnota objednávky bez DPH), pretože od tohto momentu nie je možné proces automatickej tlaèe preruši.

(3) Ak zákazník tvrdí, že spoloènosti unitedprint.com Slovensko s.r.o. nevznikla žiadna alebo minimálna škoda resp. výdavky, alebo že požadovaná náhrada je neprimerane vysoká, je povinný to preukáza.

(4) Rovnako je spoloènos unitedprint.com Slovensko s.r.o. povinná preukáza, že jej vznikla vyššia škoda (resp. náklad), alebo že primeraná náhrada je vyššia.


XXII. Splatnosť a úhrada faktúry, započítanie, zádržné právo

(1) Spoloènos unitedprint.com Slovensko s.r.o. zasiela zákazníkom faktúry výluène prostredníctvom e-mailu so zaruèeným elektronickým podpisom. Tieto faktúry oprávòujú v neobmedzenom rozsahu k odpoètu dane. Odoslaním objednávky vyjadruje zákazník súhlas s touto formou doruèovania faktúr. Faktúra nezakladá predpoklad vzniku splatnosti.

(2) Pokiaľ je dohodnutá platba vopred, ako to je vo väèšine prípadov, úhrada musí by uskutoènená najneskôr 7. deò od doruèenia potvrdenia o prijatí objednávky.

(3) Faktúry je potrebné uhradi v plnej výške hneï po ich vystavení (ak nebola platba uhradená už vopred).

(4) Spoloènos unitedprint.com Slovensko s.r.o. je oprávnená najskôr zapoèíta úhrady na dlžné sumy staršieho dáta, prièom zákazníka informuje o spôsobe vykonaného zúètovania. Pokia¾ spoloènosti unitedprint.com Slovensko s.r.o. vznikli výdavky a úroky, je oprávnená zaúètova najskôr úhradu týchto výdavkov, následne úrokov a na záver úhradu hlavného plnenia.

(5) Úhrada sa považuje za uskutoènenú, keï spoloènos unitedprint.com Slovensko s.r.o. môže s finanènými prostriedkami poukázanými zákazníkom disponova, t.j. pripísaním sumy na úèet spoloènosti unitedprint.com Slovensko s.r.o. V prípade šeku sa úhrada považuje za uskutoènenú jeho preplatením.

(6) V prípade, že sa spoloènos unitedprint.com Slovensko s.r.o. dozvie o okolnostiach spochybòujúcich platobnú schopnos zákazníka (napr. zastavenie platieb, vrátenie šeku), je oprávnená celý zostatkový dlh urobi splatným, a to aj v prípade prijatia šeku. V tomto prípade je predovšetkým oprávnená požadova zaplatenie zálohy alebo poskytnutie záruky.

(7) Pokiaľ z potvrdenia objednávky nevyplýva niè iné, celková suma je splatná okamžite po uzavretí zmluvy (po doruèení potvrdenia o objednávke). Náklady spojené s platobným stykom znáša zákazník. Zákazník je oprávnený uhradi dohodnutú kúpnu cenu vo forme zapoèítania vzájomnej poh¾adávky, pokia¾ je táto nespochybnite¾ná a v súlade so zákonom.


XXIII. Právo aplikácie, riešenie sporov, èiastoèná neplatnos ustanovení

Na tieto VOP a všetky právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa vzťahuje právo Slovenskej republiky. V prípade vzniku súdneho sporu, bude tento riešený pred miestne a vecne príslušným súdom Slovenskej republiky. Ak sa stane nejaké ustanovenie v týchto VOP alebo v rámci osobitných dojednaní medzi zmluvnými stranami neplatným alebo neúčinným, nie je tým dotknutá platnosť alebo účinnosť zvyšných ustanovení a dojednaní.


XXIV. Súhlas so Všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti unitedprint.com Slovensko s.r.o.

Zákazník spolu s objednávkou vyhlasuje, že si tieto VOP preèítal, ich obsahu porozumel a s ich platnosou bez výhrad súhlasí.

Naposledy zmenené: 11.03.2015


Vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy

Ak chcete od zmluvy odstúpi, prosím, vyplòte tento formulár a odošlite ho naspä na nasledovnú adresu:

unitedprint.com Slovensko s.r.o.

Námestie SNP 15

Bratislava 81101

Faxové číslo: 02-3332 5282

E-mail: support@print24.sk


- Týmto odstupujem(e) (*) od mnou / nami (*) uzatvorenej zmluvy o kúpe nasledovných tovarov:


- Objednané dňa (*)/Doručené dňa (*):


- Meno spotrebiteľa (spotrebiteľov):


- Adresa spotrebiteľa (spotrebiteľov):


- podpis spotrebiteľa (spotrebiteľov) (iba pri oznámení v papierovej forme)


- Dátum


(*) Nehodiace sa prečiarknuť.Tlačiť